Ниигэм 29 mar 2021 346

​Буряад Уласта хизаарлалтын хэмжээнүүд апрелиин дүүрэтэр үргэлжэлүүлэгдэбэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай коронавирус үбшэнэй һүжэржэ дэлгэрхэгүйн талаар штабай шиидхэбэреэр апрелиин 30 болотор хизаарлалтын хэмжээнүүд һунаагдаба.

- Улас доторой эпидемиологическа байдал хараалан, хизаарлалтын хэмжээнүүдые һунааха гэһэн шиидхэбэри абтаа. Улас дотор бүхыдөө үбшэнтэнэй тоо доошолоошье һаань, зарим аймагуудта үбшэндэ нэрбэгдэһэн зон олон, - гэжэ Буряад Уластахи ахамад санитарна врач Сергей Ханхареев тэмдэглэбэ.

Тиигэжэ 65-һаа дээшэ наһатай болон хроническа үбшэнтэй зон гэрһээ гарангүй байха гурим сахиһаар лэ байха. 65-һаа дээшэ наһатай һэргылэмжын тарилга абаагүй хүнүүд ажалаар хангагшадтаяа хэлсэжэ, холоһоо хүдэлхэ болоно.

Хоорондоо (1,5 метрһээ доошо бэшэ) зай баримталха, олоной газарта, ниитын унаануудта, засаг зургаанай эмхинүүдтэ ама хамараа бүглөөд ябаха эрилтэ сахигдаха.

Олоной хабаадалгатай сэнгүүлгын, соёлой, тамирай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ талаар тохёолдоһон байдалаар эпидемиологическа албантай зүбшэгдэхэ болоно.

Тиихэдэ олоной хоол бариха газарнууд һүниин 24 саг болотор хүдэлхэ аргатай. Нэгэ столдо дүрбэнһөө олон хүн һуухагүй гэһэн эрилтэ сахигдаха.

Буряадай Уласай ЗАГС-да айлшадай хабаадалгатайгаар гэрлэлгэ үнгэргэгдэхэ. Айлшадай тоо танхимуудай талмайһаа дулдыдаха.Фото: pixabay.com