Ниигэм 30 mar 2021 187

Түймэр саралгада тон хэрэгтэй техникэ Буряадта ерэһээр

Байгал шадарай аймагай ойн ажахыда шэнэ бульдозер асарагдаба.

«Экология» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар «УРАЛ» гэһэн бульдозер абтаа. 

Ой модон соохи харгынуудые сэбэрлэхэ, түймэрһөө һэргылэмжын зурууд татаха ажалда тон хэрэгтэй техникэтэй боложо,  хүнэй ябагаар хүрэжэ шадахагүй газарта ошохо аргатай болообди», - гээд Байгалай ойн ажахын механик Анатолий Пестов хэлэнэ.

Энээнһээ урид байһан бульдозер хуушаржа, ашаглалгаһаа болюулагдаба. Тэрэниие шэнэ техникэтэй зэргэсүүлмээр бэшэ. Шэнэ унаагай кабинань томо, электронно түхеэрэлгэнүүдээр хангагданхай.

Хоёр жэлэй туршада Байгал шадарай аймагта түймэр саралгын 7 техникэ абтаа. Байгша оной туршада хүсэтэй, томо трактор, ой модоор, орёо газараар ябаха аргатай автомашина ойн ажахыда асарагдаха.

Фото: egov-buryatia.ru/ralh