Ниигэм 31 mar 2021 610

​Аяншалагшадай хуралдаан Буряадай сайд Мария Бадмацыренова хабаадаа

© фото: szfo.gov.ru

Сыктывкар (Коми) хотодо аяншалгын һалбарида ажалладаг мэргэжэлтэдэй Хойто зүгэй можонууд хороондын түрүүшын конгресс боложо үнгэрбэ. Буряад Уласай Аяншалгын яаманай сайд Мария Бадмацыренова тэрээндэ хабаадаһан байна.

Аяншалгын һалбариин түрүү мэргэжэлтэд тэндэ суглархадаа, можонууд хоорондохи харилсаа хүгжөөхэ, дүршэлөөрөө хубаалдаха, саашаа ямар харгы шэлэжэ хүгжэхэ тухай хэлсээ. Байгаалиин хүреэлэнгүүдтэ яажа аяншалга ба амаралга хүгжөөхэб гэжэ энэ хуралдаанай хэмжээн соо зарлагдаһан тусхай суглаанай үедэ хэлсэгдээ.

- Тусхай газарнуудта амаралга-аяншалга хүгжөөхэ гэбэл, хүдөө һууринуудые аяншалгын һалбаритай зэргэ үргэхэ хэрэгтэй. Хоорондоо таһаршагүйнууд ха юм, - гэжэ Буряад Уласай аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова хэлэнэ.

Үшөө тиихэдэ Буряад Уласта аяншалгын һалбарида яажа ажалладагаа, «Түнхэнэй гол» гэһэн кластер тухайгаа тэндэ сугларһан мэргэжэлтэдтэ Мария Бадмацыренова хөөрэжэ үгэһэн байна. Дэлхэйн эрдэни зэндэмэни болохо Байгал далайн эрье зубшаад ажаллажа байһан амаралга ба аяншалгын хизаар тухай мэдээсээ. Буряад Уласта жэлэй туршада үнгэргэгдэдэг аяншалгын бүхы хэмжээ ябуулгануудые нэрлээ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: szfo.gov.ru