Ниигэм 31 mar 2021 112

​Буряад Уласай хүдөө ажахын эмхинүүд урилдана

Буряад Уластамнай «Жэлэй эрхим экспортёр» гэһэн урилдаан хүдөө ажахын эмхинүүдэй дунда зарлагдаба. Түрүү һуури эзэлхын түлөө 20 гаран эмхи мэдүүлгэ оруулһан байна.

Тус урилдаан заншалта ёһоороо үнгэргэгдэдэг юм гээд, уншагшадтаа һануулая. «Хүдөө ажахын һалбарида жэлэй эрхим экспортёр» гэһэн урилдаанда энэ удаа иимэ эмхинүүд оролсобо: АО СК «Восточно-Сибирский», ООО ОРЦ «Окинский», АО «КФ Амта», ООО «АПО Кяхтинское», ООО «Эко Биф Экспорт», ООО «Рог изобилия», ООО «Агроком», ИП «Разживин А.Н.» .

- Үндэһэн түсэлэй гол шэглэлынь «Уласхоорондын коопераци болон экспорт» болоно. Энэ хэмжээ ябуулга хүдөө ажахын һалбарида ажалладаг олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ ехэ һургуули боложо үгэнэ. Нёдондо тус урилдаанда тон олон хабаадагшад оролсоо һэн, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын орлогшо - хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев хэлэнэ.

Гадаада гүрэндэ наймаалагдаһан эдэй бүхэли хэмжээ, олзо оршыень хаража, жэлэй эрхим экспортёр элирүүлэгдэхэ юм. Мүн тиихэдэ гадаада гүрэнэй эмхинүүдһээ абаһан шагнал хайрануудыньшье хараада абтаха.

Автор: Булат БАДМАЕВ