Ниигэм 31 mar 2021 286

​«Байкальская рыбалка» гэһэн хэмжээ ябуулга үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэбэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Байгал шадархи аймагай Турка һууринда үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ «Байкальская рыбалка» гэһэн хэмжээ ябуулга үргэн дэлисэтэйгээр болобо. Загаһа бариха дуратайшуулһаа гадна юрэ харахаяа ерэһэн зон олон байгаа. Тус нааданда хабаадалсахаяа 222 команда, 888 хүн Ород Уласай зүг бүхэнһөө хүрэжэ ерэһэн байна.

Хабаадагшадай сүлөө тухагүй загаһа барижа байха үедэ нютагай соёлой ажалшад болон Буряадаймнай мэдээжэ дуушад айлшадые һамааруулаа. Хаски гэдэг түрэлэй нохойнуудые хүллэжэ, хүүгэдые шаргаар шэрэжэ наадуулаа. Буряад номо һуршаар сагаалса буудажа, мэргэн хёрхоёо туршаа. Энэ нааданда хүндэтэй айлшанаар мэдээжэ зүжэгшэн Дмитрий Дюжев теле-дамжуулгануудые хүтэлэгшэ Алла Михеева хоёр уригдаһан байна. Эмхидхэн байгуулагшад эдэ хоёртоо тус нааданай һүлдэ болоһон гарай барималнуудые бэлэг болгон баряа.

Уданшьегүй урилдаан дүүрэжэ, дүн гаргаха ажалаа комиссиин гэшүүд эхилбэд. «Бурятмяспром» бүлгэмэй гэшүүд 2 килограмм үлүүтэй загаһа барижа шадаһанайхи түрүү һуури эзэлжэ, гол шан «Север 650» түхэлэй аэро-онгосодо хүртэбэ. Хоёрдохи һуурида гараһан «Городские маршруты Улан-Удэ» эмхиин түлөөлэгшэд «YAMAHA VK540V» түхэлэй снегоход абаба. Харин 3-дахи һуурида Түнхэнэй аймагай түймэр саралгын албанай команда гаража, «YAMAHA» гэһэн мотор бэлэг абажа шадаба.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК