Ниигэм 31 mar 2021 232

​Шэнэ түсэлнүүд Буряадта бэелүүлэгдэнэ

2020 ондо Буряадай Толгойлогшын даабаряар муниципальна эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдые бэлдэхэ, арга шадабарииень дээшэлүүлхэ талаар ажал эхилэгдээ һэн.

Энэ даабари хүсэлдүүлхын тула Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын ехэ һургуулида гурбан жэл һургаха түсэл табигдаа. Мартын 3-һаа 2021 оной сентябриин 28 болотор хүтэлбэрилэгшэдые «Современное управление развитием территории муниципального образования» гэһэн түсэлөөр һургаха. Гол кураторынь Буряадай Засагай газарай Хүтэлбэрилэгшын орлогшо Галсан Дареев өөрөө болоо.

- Мүнөө сагта хүдөөдэ нютагаа яажа үргэхэб, хүгжөөхэб гэжэ хүн зоноороо эб хамта хүдэлхэ шухала. Тиихэдээ ямар багаханшье үйлэдбэри хүдөө нютагта байгуулхаб, хүн зоноо ажалаар хангахаб, хаанаһаа, хэнһээ эд хүрэнгэ шэглүүлхэб гэжэ уридшалан бодохо хэрэгтэй, - гэжэ Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай сайд Галсан Дареев тодорхойлно.

Февралиин 26-да Буряад Уласай Засагай газарта “Акселератор муниципальных проектов развития” гэһэн түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Эндэ «Современное управление развитием территории муниципального образования» гэһэн түсэлнүүдые бэлдэһэн болон «Лучший глава городского, сельского поселения» болоһон дээдэ болон дунда шатын муниципальна эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд хабаадаа. Дүнгүүдээрнь Буряад Уласай «Лучший глава городского/ сельского поселения-2020», «Лучший муниципальный служащий - 2020» гэһэн илагшад элирүүлэгдэхэ.

Түсэлнүүдые үрэ дүндэнь хүргэхын тулада бүлэг бүхэндэ кураторнууд – Засагай газарай түшэмэлнүүд, Россиин бэшэшье можо хизаарнуудһаа мэргэжэлтэд хабаадуулагдаха.

Юһэн түсэл хараалаатай: «Ой тайгын, тала нугын мангир, халяар, мэхээр, тибһэ, жэмэс, һархяаг, һамар болон өөрын сэсэрлиг огородуудта ургуулдаг алим жэмэс буйлуулга” гэһэн түсэл Баргажанай аймагай «Уринское» сомоной дарга Анатолий Александрович Елшин бэлдээ.

Тарбагатайн аймагта «Усадьба рыбака-старообрядца» байгуулха гэһэн түсэл «Шалутское» сомоной дарга Елена Васильевна Мясникова бэлдэһэн байна.

«Социальная франшиза отель для собак «Четыре лапы» гэһэн һонин түсэл «Посёлок Усть-Баргузин» байгуулалтын сомон дарга Светлана Эрковна Кривогорницына зохёогоо.

«Благоустройство дворовых территорий как один из способов создания комфортной среды для населения» гэжэ түсэл Мухар-Шэбэрэй аймагай «Саганнурское» байгуулалтын сомон дарга Максим Ильсурович Исмагилов бэлдээ.

«Создание условий для самозанятости граждан села Выдрино» гэһэн түсэлые «Выдринское» байгуулалтын сомон дарга Светлана Валерьевна Орлова хүсэлдүүлхэеэ мэдүүлээ.

«Джидинский молочник» түсэл «Булыкское» байгуулалтада бэелүүлхэеэ сомон дарга Ирина Ивановна Якимова мэдүүлээ.

«Лучшие практики на примере Селенгинского района. Межведомственное взаимодействие» гэһэн түсэл Сэлэнгын аймагай засаг даргын орлогшо Светлана Добчиновна Бубеева бэелүүлхэ.

«Производственная медицина. Отбор и внедрение лучших российских практик. Платформа «СМАРТЕКА» гэһэн түсэл «Медицинская палата РБ» РОО-гой түрүүлэгшэ Александр Дашиевич Иринчеев, «ЛИН технологии в управлении проектами. 5С в офисе» түрүүлэгшэ, Буряадтахи ТОС-уудай Ресурсна түбэй түрүүлэгшын орлогшо Елена Ширибон гэгшэд бэелүүлхэ.

- Манай байгуулһан “акселерациин” дэмжэлгэ туһаламжаар муниципальна ажалшад ажалайнгаа үедэ мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ аргатай болоно. Манай түсэл бүхэн өөр өөрын зорилго бэелүүлхэ онсо хараатай юм, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай Түрүүлэгшэ Баир Цыренов мэдүүлнэ.

Энэ акселерационно түсэлдэ ехэ үргэнөөр тон шэнэ цифровэй арганууд хэрэглэгдэнэ. Бүлгэмүүдэй ажалнууд виртуальна таһагуудаар эмхидхэгдэнхэй, командна чатнууд байгуулагданхай. Тиихэдэ булта хабаадагшад бүхы түсэлнүүд яажа бэелүүлэгдэнэб гэжэ хаража, сэгнэжэ, бэе бэеынгээ дүршэлнүүдые халан абажа байха аргатай. Бэлэн болоһон түсэлнүүд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ апрелиин хуушаар дамжуулагдаха гэжэ Буряадай Хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй таһаг дуулгана.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.