Ниигэм 31 mar 2021 225

​Усть-Ордын Буряадай тойрог Монголтой хани барисаатай

© фото: snews.ru/news

Монгол ороной бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Жигмэд Энхжаргал СССР-эй Герой Илья Балдыновай нэрэмжэтэ Усть-Ордын 2-дохи һургуулида айлшаар һаяхана бууба.

Тус хэмжээ ябуулга Монгол болон Ород гүрэнүүдэй нүхэсэжэ эхилһээр 100 жэлдэ, мүн Эрхүү хотодо Монголой эрхэтэ түлөөлгын нээгдэһээр 50 жэлэй ойн баярнуудта дашарамдуулагдаа.

Усть-Ордын 2-дохи һургуули 2014 ондо монгол нүхэдтэй болоһон байна. Тиихэдэ ород хэлэ ба литературын багшанарай түлөөлэгшэд Харгана ерээ бэлэй. Нүхэсэлгын андалдаан хирэ-хирэ болоод лэ эмхидхэгдэнэ.  

“Һургуулидамнай – Монголой үдэрнүүд!” гэһэн мартын 15-һаа бэелүүлэгдэжэ эхилһэн түсэлтэй һуралсалай гуламтын захиралай орлогшо Ирина Богомолова Монголой хүндэтэ айлшадые танилсуулаа. Энэ хэмжээ ябуулга гурбан шэглэлээр эмхидхэгдэнэ. Эрдэм шэнжэлгын, нютаг орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгын болон уран һайханай ба соёлой талаар хэдэн хэмжээнүүд үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Майн 13-да олон айлшад уригдажа, түсэлэй баярай үдэрнүүд түсэблэгдэнэ.

Монголой түрүүшын космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагчаада зорюулагдаһан классһаа гадуур хэмжээн айлшадта дурадхагдаа. 

Источник: «Усть-Ордын үнэн» сонин

Фото: snews.ru/news