Ниигэм 31 mar 2021 555

Гуша хүрэһэн «Бурятия» сонин

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай мэдэлэй «Бурятия» сониной байгуулагдаһаар 30 жэлэй ойн баяр Үндэһэтэнэй номой санда мартын 26- да үнгэрбэ

Шэнэдхэн хубилалтын орёо үеһөө эхиеэ абаһан «Бурятия» сонин гансал Засагай газарай мэдэл доро һааб даа. Шэнэ сагай түүхэ нээхэ гэһэн үүргэеэ гүйсэд дүүрэнээр дүүргэжэ шадаал даа. 2001 ондо тус сонин «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай дали доро орожо, мүнөө болотороо таһалгаряагүй хэблэгдэһээр. Буряад Уласай Засагай газарай болон Арадай Хуралай шэнэ тогтоол болон зарлигуудые, һонин мэдээнүүдые дары түргэн ниитэлүүлэн байһаар лэ.

Үнэтэ хэшээл үгөөд...

Совет үеын бата бэхи һургуули гараһан дүршэл ехэтэй сэдхүүлшэдтэй суг хүдэлжэ үрдиһэндөө бахархан ябадагби. 2005 ондо «Буряад үнэн» ерэхэдэмни, «Бурятиинхид» хүүелдэжэ байгша һэн. Мүнөөшье шууяатай. Харин тиихэдэ дууниинь бүри шанга һэн ха даа. Дүрбэдэхи дабхарай захын кабинедтэ - Татьяна Перевалова, Антонина Фадеева, Любовь Кириллова, хажуудахидань - Валентина Гомбоева, Николай Намсараев, Светлана Намсараева, секретариадта - Людмила Парпаева Светлана Донирова хоёр һуудаг һэн. Соёлой таһагта Бэлигма Орбодоеватай хамта Надежда Гончикова һууха. Сониной редактораар Людмила Очирова ажаллажа ябаа. Хэблэлэй байшанай захирал даргамнай – Ардан Ангархаев, орлогшо даргамнай – Туяна Самбялова.

Буддын шажанда хабаатай жэшээтэ материалнуудые Николай Бадмаринчинов үгэхэ даа. Тиихэдэнь «Бурятия» сониной хабсаргалта «Студгородок» залуушуул хэдэг байгаабди. Редакциин даабаряар «дээгүүр» ябабал, заатагүй хоёр хэлэн дээрээ бэшэхэ ёһотой һэмди. Бушуухан ородоор бэшэжэ тушаагаад, буряадтаа орохош. Тиигэхэдээл һайн һургуули гараабди.

Үглөөгүүр эртэ летучка үнгэрдэг бэлэй. Тэрээн дээрээл бүхы һайн ба муугаа тоололдоон болодог һэн. Һая бултайһан «дальбараанууд» тэрэ летучкануудай үедэ ёһотой хэшээлнүүдые абаа һэн хабди. «Буряад үнэнэйхид» дуугайхан һууха. Теэдшье ажал ябанагүй бэшэ – ябахын ехээр ябажа байха, арайл абяа шэмээгүйхэнээр! Азиин уладай абари зан эндэл гаража ерэнэ.

Дээдын гарай сэдхүүлшэдэй зүбшэл заабари абаха гээшэ – ехын аза талаан байгаал даа. Үгэ бүхэндөө наринаар хандадаг бэлэй. Уран хэлэтэй удха түгэлдэр зураглалнуудыень нэгэ амяар уншахаар һэн. Жэшээнь, Антонина Фадеевагай замай тэмдэглэлнүүд ухаандам бүхөөр хадуугдан үлөө. Москва болон Санкт-Петербург хотонуудаар ябаһанаа сэдьхэл хүдэлгэмөөр бэшээ бэлэй. Тиихэдээ ород литературын омогорхол болохо уран зохёолшодой музейнүүдтэ хүрэһэнөө ехэ дэлгэрэнгыгээр бэшэхэдэнь, тиишээ өөрөө ошоод байһан шэнги мэдэрэл түрөө һэн. Михаил Булгаковай гэр зураглаһыень һанан-һанан ябадагби.

Дүршэлөөрөө хубаалдаһан багшанарнай - Людмила Николаевна, Николай Дабаевич, Антонина Александровна, Даржана Захаровна, Сэрэгма Галсановна үнөөхил хэбээрээ хүхюун дорюунууд ябана. Һайн мэдэхэ зоноо нэрлэнэб даа. Хада гэртээ харин ябаһан зонииешье һанаадхинаб: Николай Дымбрылович, Надежда Александровна, Людмила Васильевна, Татьяна Константиновна, Валентина Гомбоевна. Ум маани бадме хум. Саг ямаршье түргэн ябашана гээшэб. Һаял шэнги аад...

Ойн баярай оршондо

«Бурятия» сониной 30 жэлэй ойн баяр соморхонооршье һаа, дулаахан, зохид оршондо үнгэрөө. «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай захирал дарга Даши-Доржо Болотовой, «Бурятия» сониной редактор Светлана Намсараевагай оролдолгоор бэлэдхэл һайтай гэжэ ойлгохоор байгаа.

Газетын түүхэ хэлсэһэн хүндэтэ ветеранууд урилга тогтоон абажа, бэе бэеэ золгохоёо шамдаа. Буряад Уласай Засагай газарай болон Арадай Хуралай үмэнэһөө амаршалгын һайхан үгэнүүдые Ирина Доржиева Аркадий Цыбиков хоёр хэлээ, хайра шагналнуудыешье барюулаа. «Жэшээтэ сонин», - гэжэ Избиркомой түрүүлэгшэ Александр Акчурин сэгнэлтэ үгөө. Ардан Ангархаевшье байгаа.

Гуша хүрэһэн гүрэнэй сониндо гуурһаяа мүлин, бүри саашаа урган үндыһэн зон олон. Шэнэ сагай түүхэ һэхэһэн «Бурятия» сонин дам саашаа хүгжэг - залуу халаан бии боложо, шэнэ нэрэнүүд «толорог» лэ даа!

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Алексей Жилин