Ниигэм 31 mar 2021 294

Буряад Уласта һүн далай салгидахал даа

Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай сайд Галсан Дареев эдеэ хоол буйлуулдаг уласайнгаа томо томо үйлэдбэринүүдые харан шалгаха ажалаа үргэлжэлүүлһээр

Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай сайд Галсан Дареев эдеэ хоол буйлуулдаг Буряадайнгаа томо томо үйлэдбэринүүдые харан шалгаха ажалаа үргэлжэлүүлһээр.

- Мартын 24-дэ Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» ООО-гой ажал хэрэгүүдтэй танилсаба. Галсан Дареевые цехүүдээр ябуулжа, технологическа оньһон хэрэгсэлнүүдтэй, үйлэдбэрилгын бүхы шатануудтай танилсуулаа, - гэжэ Хүддөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан мэдээсэбэ.

Жэлэй туршада завод 33 мянган тонно гэхэ гү, али Буряадайнгаа сагаан эдеэ буйлуулдаг бүхы ажахынуудай 60 хубиие үйлэдбэрилнэ. 2020 оной февральда «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» ООО-гой хүтэлбэри һэлгэгдээ һэн. Энэ компаниин захирал Доржи Абзаев болоо. Тэрэ гэһээр дахинаа һү буйлуулжа эхилээ. Ажалшадайнгаа салингые хүсэд дүүрэн түлэжэ шадаа. Ажахыгаа һэргээн бодхоохо түсэб табинхай. Ажал хэрэг һайнаар эрхилэгдэбэшье, ажалаа үргэдхэхэ хэрэгтэнь һүн дуталдана.

- Хүдөөгэй ажахынууд үбэлдөө һү багаар тушаана. Үнгэрһэн һарада оройдоол 7 тонно һү абаабди. Һара соо 3 мянган тонно һү буйлуулха аргатай энэ ажахыда энэнь даншье һаа бага. Тиимэһээ заводойнгоо һайнаар хүдэлжэ, сагаан эдеэ элбэгээр буйлуулжа байхынь тулада Эрхүү можоһоо тон үнэтэйгөөр һү абанабди, - гэжэ Доржи Абзаев голхоролтойгоор мэдүүлнэ.

Тиихэдээшье арга шадалайнгаа гурбанай нэгэ хубииел ажахы мүнөө хэрэглэнэ. Һайн шанартай сагаан эдеэ буйлуулхын тулада хүдөө ажахынуудай һааһан шанар һайтай (товарна) һүн хэрэгтэй. Тиимэһээ заводой хүтэлбэри Кабанскын, Зэдын, Байгал шадарай аймагуудай хүдөө ажахынуудтай һү ехээр худалдажа абаха талаар хэлсээнүүдые батална.

- Республикадамнай бүхыдөө товарна һү үйлэдбэрилгэ ехэ багадана. Тиимэһээ Эрхүү можоһоо һү үнэтэйгөөр худалдажа абаха баатай болонобди. Тохёолдоһон энэ байдал заһаруулхын тула Хүдөө ажахын яаман 2021 онһоо һү һаалиин фермэнүүдые олошоруулха зорилготойгоор ажалаа эдэбхижүүлхэ. Бидэ өөһэдөө харабабди - энэ ажахы яһала ажалаа ябуулжа байна. Тиимэһээ Буряадтаа ехэл хэрэгтэй энэ ажахые хүгжөөхэ гэжэ оролдохобди, - гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Буряадай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Галсан Дареев мэдүүлээ.

Уншагшадтаа һануулхада, Галсан Дареев албанай хэрэгээр Кабанскын аймагаар мартын 20-до ябахадаа, аймагай хүтэлбэрилэгшэдтэй, хүдөө ажахын ажалшадтай суглаа үнгэргэжэ, сагаан эдеэ буйлуулха талаар ажалаа эршэдүүлхэ, тон шухала энэ ажал ямар аргаар урагшалхаб гэжэ хэлсээ һэн.

Кабанскын аймагта һү болон сагаан эдеэ буйлуулдаг хоёр лэ томо ажахы иимэ ажал эрхилнэ. Симментал үүлтэрэй 249 һаамхай үнеэтэй «Твороговский» СПК толгой бүриһөө 4388 кг һү һаана. «Рубин» ООО хара-эреэн үүлтэртэ малнуудые үдхэдэг. Тэрэ ажахыда 2020 ондо нэгэ толгойһоо 5762 кг һүн һаагдаа. Эдэ хүдөө ажахынууд 400 толгой һаамхай үнеэдтэй һаалиин фермэнүүдые байгуулхаар бэлэн. «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» ООО-гой хүтэлбэри 400 толгой һаамхай үнеэдые һаажа байха дүрбэн һаалиин фермэ байгуулха дурадхалтайгаар 2021 оной эхеэр Буряад Уласай Засагай газарта хандаа юм. Мүнөө бүхы хэрэгтэй тоололгонууд Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманда хэгдэжэ байна.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан