Ниигэм 1 apr 2021 286

Кяхта хотодо шэнэ сэсэрлиг баригдана

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанайнгаа хэрэгээр Хяагтын аймагаар ябажа, Кяхта хотодо баригдажа байһан хүүгэдэй сэсэрлигэй байшан хараба.
2019 ондо Алексей Цыденов энэ байшан бариха тухай шиидхэбэри абажа, мүнөө сэсэрлигэй нэгэдэхи дабхар дүүргэгдэжэ байна. Бүхы ажал байгша оной август һарада дүүргэгдэхэ түсэбтэй.
«Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлөөр 207 сая түхэригһөө үлүү мүнгэн шэглүүлэгдэжэ, 150 һууритай саад баригдана. Энэ намартаа зургаан бүлгэмдэ хүүгэд ябажа эхилхэ.
Шэнэ сэсэрлигэй барилгые Кяхта хотынхид хэдэн жэлэй туршада хүлеэбэ. Анханайнь байшан  барилгын түүхэтэ эмхинүүдэй тоодо ородог, зуугаад жэлэй урда бодхоогдоһон юм. Тиимэһээ мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ таарахаяа болижо, ашаглалгаһаа болюулагдаа. Харин шэнэ байшан хамтадаа 3000 дүрбэлжэн метр хэмжээнтэй, хоёр дабхартай, ехэ зохид проектээр баригдажа байна гээд хэлэе.

Фото: egov-buryatia.ru