Ниигэм 1 apr 2021 254

​Буряадай Хэжэнгын аймагай һурагшадай түрэлхид ЕГЭ тушааба

© фото: Кижинга-инфо.24/7

Буряад Уласай Хэжэнгын аймагай 11-дэхи классуудай һурагшадай түрэлхид «Түрэлхидэй ЕГЭ тушааха ниитэ нэгэ үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулгада хабаадаа. Тус акци улас дотор табадахияа үнгэргэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.

Хэжэнгын аймагай 15 дунда һургуулиин болбосоролой 8 эмхи энэ хэмжээ ябуулга үнгэргөө. Тиигэжэ 28 түрэлхид үхибүүдэйнгээ гараха шалгалта өөр дээрээ мэдэрбэ. Ород хэлээр туршалгын ЕГЭ тушаалгада тэдэнэр шалгалтын бүхы эрилтэнүүдые сахиһан байна, тодорхойлбол, бүридхэлдэ орожо, гар утаһаяа тушаажа, шалгалтын урда тээхи хиналта гаража, бланкнуудта бэшээ.

Түрэлхид шалгалтын ябасын бүхы ажалтай танилсаа. Гурим эбдэхэ ушар элирүүлэгдээгүй.

- Манай тушааһан шалгалтануудһаа ондоо, бидэнэйхи хүнгэн шэнги байгаа. Мүнөө шанга болонхой, теэд экзаменуудтаа бэлдэбэл, тушаахаар гэжэ һанагдана, - гэжэ түрэлхид тэмдэглэнэ.

Үшөөшье ондоо һанамажанууд хэлэгдээ:

- Бланкнуудта бэшэхэдээ, тоо, үзэг бүхэнөө зүбөөр бэшэхэ хэрэгтэй. Һургуулиин сагаа һанааб, би тушаажа шадаха һэнби гэһэн бодолдо абтааб. Һургуули үни дүүргээб, юумэн мартагдаад байна.

- Найруулга бэшэхэ талаар тодорхой мэдээгүйбди. Багшанарай дүршэлдэ найдажа, үхибүүдтэ этигэхэ болонобди. Һонирхолтой дүршэл, үхибүүнэйнгээ гараха шалгалта бэе дээрэ үзэхэдэ.  

- Ехэ харюусалгатай гэжэ мэдэрээб, һанаагаашье зобооб. Юушье мэдэнэгүйб гэжэ айгаашьеб. ЕГЭ гээшэ юун гээшэб гэжэ мэдэхэ болооб.

- Ехээр һанаагаа зобооб. Намда саг хүрөөгүй. Камера доро бэшэхэдэ хүндэ.

- Баһал һанаата болооб, даабаринуудта анхаралаа хандуулжа ядааб. Һанаатаа болоһондоо, сагай багаһаа текст оло дахин уншагдаа. Анхаралтайгаар даабаринуудые уншаха хэрэгтэй.

- Даабаринуудые ойлгоогүйб. Хүндэ. Уйдхартайшье. Үхибүүднай юу үзэнэб гэжэ ойлгооб.

- Экзамен тушаахада, ямар бэ гэжэ ойлгохо арга боломжо олгуулһандатнай баяр хүргэнэб. Үхибүүдтээ амжалта хүсэнэб.

 

Источник: Кижинга-инфо. 24/7

Фото: Кижинга-инфо.24/7