Ниигэм 5 apr 2021 388

​Адиса басага абархын тула Бүгэдэ буряадуудай «Алтаргана» болюулха дурадхал Ким Харганаев оруулаа

© фото: Instagram.com/adisa_sma1/СМА 1- ГАРМАЕВА АДИСА

Түрэхэһөө үбшэн гараһан басаганда туһалхын тула уласай ажаһуугшад баяр нааданһаа арсахаар бэлэн байна.

Мэдээжэ дуушан ба шоумен Ким Харганаев Буряад Уласай ажаһуугшадта болон «Алтаргана» наада зохёон байгуулагшадта хандаба. “Алтарганаһаа” арсажа, нааданда һомологдоһон мүнгыень хүндэ үбшэнтэн Адиса Гармаевада үгэе гэжэ тэрэ уряална.

– Бүмбэрсэг дэлхэй дээрэ байһан буряадуудта хандахаяа һананаб. Энэ жэл «Алтаргана-2021» наадан болохоор түсэблэгдэнэ. Энэ наада болюулжа, буряад арадай нэгэдэлэй һайндэртэ һомологдоһон бүхы мүнгыень Адисын эмшэлгэдэ шэглүүлэе. Иимэ аргаар бидэ буряад зон нэгэн һанаатай ба бэе бэедээ туһалха бэлэн байһанаа харуулжа шадахабди, – гэжэ Харганаев хэлэнэ. – Энэ удаа булта хамтаржа, нарай хүүгэдтэ туһалха хэрэгтэй. Нэгэ дахин дуу шагнангүй , хатар бүжэг харангүй байжа болоно – тэрэ аюултай бэшэ. Нүгөө жэл наада хэжэ болоно бшуу. Бултаараа дэмжэе.

Буряад Уласай олон ажаһуугшад «Алтарганаһаа» арсаха бэлэн байһанаа мэдүүлнэ. Тиихэдэ үшөө гүрэнэй мүнгөөр зохёогдодог наада зуугааһаа, тэрэ тоодо «Нүүдэлшэдэй дуу хоолой» баһал болюулая гэлдээн болоно. «Тэрээхэн хүүгэдые абарая, тиигээд һайн гэгшээр энэ баяр тэмдэглэхэбди», - гэжэ Instagram хэрэглэгшэд бэшэнэ.

Адисада туһалха гэбэл, эдэ реквизидүүдээр мүнгэ эльгээжэ болоно: 

СБЕРБАНК счёт Адисы

40817810709167640548

СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )

4173980028315014

89516399101

СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )

2202200830335574

89025324696

ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )

4893470460105726

89503863174

BIC: VTBRRUMMXXX

ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962

BIC : GAZPRUXXX

ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

5536913926253812

PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru

PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com

GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee

Автор: Бадма ЖАБОН

Фото: Instagram.com/adisa_sma1/СМА 1- ГАРМАЕВА АДИСА