Ниигэм 5 apr 2021 808

​Буряадай Баргажанай аймагта тоһо, түлишэ худалдаха станци нээгдэбэ

© фото: Баргузин-инфо.24/7

Баргажанай аймагай Уро һууринда тоһо, түлишэ худалдадаг «Бензоробот» гэһэн багахан станци нээгдэбэ. Һүүлэй 5 жэлэй туршада энэ нютагай арад зон тоһо түлишэ худалдан абаха талаар ехэ бэрхэшээлтэй ушардаг һэн. Урид хүдэлжэ байһан АЗС хаагдажа, гансал аймагай түбтэ бензин, солярка худалдан абаха аргатай байгаа бшуу. Хүдөө нютагта ажалаа хэхэдээ, трактор,  машинаяа «ундалуулха» хэрэгтэй ха юм даа.

- Хабарай тарилгын үедэ ехэ бэрхэтэй. Газараа хахалха, таряа тариха  ажал ехэ, түлишэ баһал ехэ хэрэгтэй. Жэлэй дүрбэн сагта ажал барагдаа гэжэ байхагүй. Зундаа үбһэ тэжээл бэлдэхэ, намартаа - хуряалгын ажал. Зунай нарата үдэр - эгээл ажаллаха сагай тудахадань, түлишэгүй ангабай болоод байхадаш, ехэл найргүй. Ажалаа зогсоожо, аяар холо байһан Баргажан хүрэтэр догдойлгохо болохош. Харин мүнөө амар болоо, - гээд, нютагай зон нэгэн дуугаар хэлэнэ.

Энэ хэрэгтэй ажал ИП «Фалилеев П.В.» нютагтаа байгуулба. Станциин ажал хуу автомат аргаар ябуулагдана. Мүнгөөр, карточкаар түлэхэ хоёр арга хараалагданхай.

- Түлишын шанар бүхы эрилтэдэ таарама, сэнгыншье аймагай түбэй станциин сэнтэй адли. Саашадаа ажалнай һайн урагшатай байбалнь, үргэдхэхэ һанаан байна, - гэжэ олзын хэрэг эрхилэгшэд хэлэнэ.

Хэдэн модоной зай тиимэшэг харгыгаар гансал түлишын хойноһоо ошожо байнхаар, нютаг дээрэ түмэр агтаяа "ундалуулхада" һайн ха юм. Түлишын хойноһоо ошохо, ерэхэдээ, яһала ехэ түлишэ миин галдагдахаха болоно. Энэ станцида ходол һайн шанартай бензин, солярка худалдагдажа байг даа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Источник: Баргузин-инфо.24/7

Фото: Баргузин-инфо.24/7