Ниигэм 6 apr 2021 208

Буряадаараа дуугардаг багашуулые элирүүлхэ

Түрэл буряад хэлээрээ харилсадаг һургуулиин наһа гүйсөөгүй абьяас бэлигтэйшүүлые элирүүлхэ зорилготойгоор тусхай мүрысөө апрелиин 22-то Буряад Уласай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат үнгэргэхэнь.

Энэ конкурсдо түрэл буряад хэлээрээ тордиһогүйгөөр хэлэжэ шададаг һургуулида орохо үхибүүд хабаадаха эрхэтэй. Үхибүүдэй наһан 2021 оной сентябриин 1-дэ 6,5 наһанһаа бага бэшэ байха ёһотой.

Тэмсээн 2 шатаһаа бүридэхэ: үгыдэнь шиидхэлгын, нюураараа уулзажа хөөрэлдөөн. Нэгэдэхи шатада хабаадагша анкетын асуудалнуудта харюусаха, үгтэһэн сэдэбээр видеоролик буулгажа эльгээхэ болоно. Энэ шатын илагшад хоёрдохи шатада орохо.

Хоёрдохи шата ZOOM гэһэн  талмайда үнгэргэгдэхэ. Хабаадагша эртээнһээ ямар бэ даа амитан тухай хөөрөө бэлдэжэ, тэрэнээ шүүгшэдтэ хөөрэхэ. Удаань жюриин гэшүүн хабаадагшадтай хөөрэлдөө эмхидхэхэ. Мүрысөөнэй бүхы туршалгануудые дабажа гараһанайнь һүүлдэ hургуулиин һуралсалда хабаадагшын хэр зэргэ бэлэн байһаниинь элирүүлэгдэхэ болоно.

Шүүгшэдэй шиидхэбэриин дүнгөөр илагшад Буряад Уласай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай 1-дэхи ангиин hурагша боложо абтахаар дурадхагдаха юм. Тус мүрысөөн тухай тодорхой мэдээсэл энэ һуралсалай эмхиин rbnli1.ru сайтда тунхаглагданхай, - гээд, Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман дуулгана.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr