Ниигэм 6 apr 2021 424

«2021 оной эрхим һурагша» тодорхонь

Улаан-Үдэ хотодо «Буряадай эрхим һурагша» гэһэн мүрысөөн эхилээ.

Үсэгэлдэр мүрысөөн нээлгын ёһолол үнгэржэ, хабаадагшад бэе бэетэеэ танилсаа, «Smart IQ» викторинада оролсоо. Буряад Уласай мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада хамтадаа 27 һурагша хаба шадалаа туршахань. Эдэнэр нэн түрүүн түрэл һургуулидаа шэлэн абалгын шата эрхимээр гаража, саашадаа аймагтаа эрхимлэжэ, Буряадай ниислэл хото ерэнхэй. Хабаадагша бүхэн ехэ бэлэдхэлтэй, һуралсалдаа эрхим дүнгүүдые харуулдаг, бусадшье үндэр амжалтатай һурагшад болоно.
Мүнөөдэр һурагшад эрдэмэй шэнжэлэлгын хүдэлмэринүүдые олоной анхаралда дурадхажа, тэрэнээ хамгаалха. Мүрысөөнэй шүүгшэдэй дунда Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэргэжэлтэд, Буряадай ехэ һургуулинуудай багшанар болон ниитэ эмхинүүдэй түлөөлэгшэнэр оронхой. Эдэнэр эрхим һурагшые шэлэхэ хүндэ даабаритай.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr