Ниигэм 6 apr 2021 275

​Хүн зоной тоо бүридхэл – буряад хэлээр

© фото: pixabay.com

Хүн зоной ээлжэтэ тоо тоололго 2021 оной сентябрь соо үнгэрхэ гэжэ Засагай газар зарлаһан гэжэ мэдэнэбди. Хүн зоной тоо 10 жэлэй нэгэ тоологдодог.

Энэ жэлэй тоо тоололгын анкетэ буряад хэлэндэ оршуулагдаха.  Анкетын асуудаалнууд буряадаар бэшэгдэхэ, тиигэжэ бидэ түрэлхи хэлээрээ асуудалнуудта харюу үгэхэ аргатай болонобди. Буряад хэлэнһээ гадна башкир, татаар, тыва, чуваш, яхад, англи, хитад, солонгос ба узбек хэлэнүүдтэ анкетнүүд оршуулагдана. Хамта арбан хэлэн болоно. Һонирхолтойнь гэхэдэ, хитад хэлэн ороһон байна. Ород уласта хитадуудай олоороо байһые гэршэлнэ. 

Тоо тоололгын бланкнууд соо хүнүүдэй үндэһэ яһаа бэшэхэ 14-дэхи графа бии. Ямар үндэһэ яһанай байһанаа бэшэхэ эрхэ хүн бүхэндэ олгогдохо.  Арбан жэл болоод лэ, хүн зоной тоо тоолоходо, Ород гүрэндэ хэдэн үндэһэ яһатан, угсаата гарбалтан бии болоһон байдаг. Жэшээнь, энэ жэлэй тоолоондо татаар, еврейнүүд хэдэн ондоо боложо, тус тустаа бэшүүлхэ тухай мэдүүлһэн байна. Татаарнууд баһал хубаарна: астраханиин татаарнууд, сибириин татаарнууд, крымэй татаарнууд. Харин еврейнүүдтэ үшөө хоёр үндэһэтэнэй нэрээр нэмэбэ: горско еврейнүүд, дунда азиин еврейнүүд.

Буряад Уласта баһа нэгэ һанамжа гарана. Буряад-монголби гэжэ бэшүүлхэ дуратай хүнүүд Интернет соо идхалгын ажал ябуулна. Тиигэжэ жэнхэни нэрээ һэргээе гэһэн уряатай. Иимэ үүсхэлэй зүб бурууе хэн мэдэбэ даа ...

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: pixabay.com