Ниигэм 7 apr 2021 233

Ми-8 вертолёт албандаа гараба

Красноярск хотоһоо Буряадта Ми-8 түхэлэй вертолёт ерэбэ

Ород Уласай Онсо байдалай талаар яаманай дэргэдэхи Красноярскын авиационно абаралгын түбэй вертолёт тусхайта хэрэгээр ниидэхэ болоно. Гэр байра, ой модо түймэрһөө хамгаалха, хабартаа, зундаа гол горхонуудай үерлэжэ, зондо тодхор ушаралхагүй байдал вертолёдой аргаар хинагдаха болоно. Тиимэһээ саг болоод лэ тус онгосо шалгалта хэжэ байха.  
2021 оной ойн түрүүшын түймэр апрелиин 3-да Ивалгын аймагай Кокорино тосхонһоо зургаан модо газарта бүридхэгдэбэ. Түймэрэй аюулта хаһын эхилһээр улас дотор дүрбэн түймэр обёорогдожо, унтараагданхай. 

Ажаһуугшадай түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые наринаар сахибал иимэ ушар үсөөн байха", -  гээд Ойн ажахын мэргэжэлтэд нэгэтэ бэшэ тэмдэглэнэ.

Фото: pixabay.com