Ниигэм 7 apr 2021 269

Бог шоройһоо хэдэн газар сэбэрлэгдэхэ

Буряад Уласта хуули бусаар бог шорой хаяһан 500 гаран газар элирүүлэгдэнхэй. Голхоролтойнь гэхэдэ, тэрэнэй ехэнхи хубинь Байгал далай шадархи газарта бүридхэгдөө. Тэндэ уридшалан багсаамжалхада 600 тонноһоо үлүү бог шорой сугларанхай. Буряад Уласай байгаалиин яаманай мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, уласай нютагуудта 3 миллион гаран тонно бог шорой хаягданхай. Энэнь хуули бусын ябадал гэжэ ажаһуугшад мэдээд байбашье, оршон тойронхи байгаалидаа хохидол үзүүлһэнээ ойлгоно ёһотой.

 «Экологи» гэһэн үндэһэн түсэлэй гол зорилгонуудай нэгэн - бог шоройһоо газарнуудые сэбэрлэлгэ болоно. Мүнөө бог шорой суглуулжа, тусхайта газарта абаашаха талаар техническэ даабаринууд зохёогдоно, экологиин шалгалта хэгдэнэ. Хэрэгтэй дансануудай бүтээгдэхэдэ, бог шоройтой газарнууд арилгагдаха.  2024 он болотор  90 гектар хэмжээнтэй табан газар бог шоройһоо сэбэрлэгдэхэ түсэбтэй. Улаан-Үдэ, Северобайкальск, Кяхта, Закаменск хотонуудай, Баргажанай-Адаг нютагай газарнууд нэн түрүүн арилгагдаха болоно. 

Фото: pixabay.com