Ниигэм 7 apr 2021 260

​Буряад Уласай Зэдын аймагта «Баялиг» хамтарал ажалаа эршэтэйгээр ябуулна

Зэдын Дээдэ Бургалтайн хүдөө ажахын «Баялиг» хамтаралай гэшүүд хуушан дэлгүүрэй орой задалжа эхилээ. Тэдэнэр эндэ хилээмэ болон бэшэшье талханай зүйлнүүдые бариха цех байгуулха юм.

150 дүрбэлжэн метр талмайтай энэ байшан хорёод жэлдэ эзэгүй хаяатай байгаа. Февралиин эхиндэ Буряадай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай «Одно село – один СПоК» гэһэн түсэл бэелүүлжэ эхилхэдэ, Зэдын аймагта үнгэргэгдэһэн уулзалгануудта захиргаанай туһаламжаар хаягдаһан байшангуудые хүдөө ажахын хамтаралнуудта дамжуулха гэжэ хэлсэгдээ һэн.

- Энэ асуудал хоёр һарын туршада шиидхэгдэжэ, Дээдэ Бургалтайн хаяатай хоёр байшан одоо гэжэ эзэтэй болобод. Ажаһуугшаднай хамтаржа, эб хамта шэнэ ехэ түсэл бэелүүлжэ эхилбэ. Ехэл һайн даа гэхэ байнаб. Иимэ ехэ хубилалтанууд үнинэй хүлеэгдээшье һаа, аймагтамнай эхилбэ гээшэ, - гэжэ Зэдын аймагай засаг даргын хүдөө ажахын талаар орлогшо Ирина Ульзутуева омогорхон хөөрэнэ. 

Хүдөө ажахын «Баялиг» хамтарал һая, байгша оной март соо, байгуулагдаашье һаа, ажал хэрэгээ эршэтэйгээр ябуулжа эхилээ. Үшөө мяханай зүйлнүүдые үйлэдбэрилхэ цех нээхэ һанаатай. Энэ һайн жэшээ холо ойгуурхи ажаһуугшадай анхарал ехэтэ татана.

- Хүдөө ажахын хамтарал маанадые абарха нэгэ арга гэжэ ойлгообди, ородоор хэлэбэл “палочка-выручалочка”. Хүн зомнай бултадаа хамтарбал, бүхы асуудалнуудаа шиидхэжэ шадахабди гэһэн мэдэрэлдэ ерээ. Иигэһээр нютагнайшье һэргэхэ, - гэжэ “Баялигай” түрүүлэгшэ Диана Замбалаева ханамжатайгаар хөөрэнэ.

Харин мүнөө Дээдэ Бургалтайда зуугаад лэ хүнүүд ажаһууна. Эндэ малшадай арбан байра оршоно, тэдэнэй дүрбэниинь – КФХ. Хамта дээрээ 2500 гаран эбэртэ бодо мал, мянга гаран адуу болон мянгаад хони ямаадые үдхэнэ. Теэд эндэ һургуулишье, хүүгэдэй сэсэрлигшье, дэлгүүршье үгы.

- Энэ хэрэг гүрэнэй «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» гэһэн түсэлөөр ябуулагдана. Федеральна түб хүдөө ажахын хамтаралнуудые нютаг нютагуудта хүгжөөхэ зорилго табинхай. Тиимэһээ байгша ондо энэ хэрэгтэ хоёр дахин ехэ мүнгэн һомологдожо, 99 сая түхэригтэ хүрөө, - гэжэ ГБУ ИМЦ-гэй хүтэлбэрилэгшэ Солбон Хобраков мэдүүлнэ.

Гүрэнэй һомолһон мүнгөөр хамтаралнууд худалдажа абаһан техникын, оньһон хэрэгсэлнүүдэй, түхеэрһэн байра байдалайнгаа хахад сэнгые бусааха юм. Мүн баһа хэрэгтэй үрэһэ хүрэнгэ, тэжээлшье абахада хэрэглэжэ болохо. Үшөө хажуугаарнь хоёрдохи жэлэй үгтэжэ байһан «Агростартап» гэһэн грантова дэмжэлгэшье хэрэглэгдэнэ. Эдэ грантнууд хүдөө ажахын хамтарал байгуулха гэжэ һанаһан эдэбхитэйшүүлдэ түрүүшын алхам хэхэдэнь, туһаламжа боложо үгтэнэ. 2021 ондо эдэ дэмжэлгэнүүд хүдөө ажахын хамтаралнуудта үгтэһөөр байха. 

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ