Ниигэм 8 apr 2021 414

Зарим түлбэринүүд нэмэгдэжэ болохо

«Дайнай үхибүүдтэ» болон ажалай ветерануудта һара бүхэндэ гүрэнэй зүгһөө үгтэдэг мүнгэнэй хэмжээн дээшэлхэнь.
Энээн тухай асуудал Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ харагдахаар хүлеэгдэнэ. Ниигэмэй талаар тэдхэмжые 6 %-ээр дээшэлүүлхэ тухай хубилалта хуулита ёһоор баталагдаха болоно. Тиин энэ нэмэлтые байгша оной февралиин 1-һээ оруулха хүсэл байна. Дайнай үедэ түрэһэн үхибүүдһээ, ажалай ветерануудһаа гадна олон хүүгэдтэй гэр бүлын түрэлхидтэ, үхибүү үргэжэ абаһан хүнүүдтэ түлэгдэдэг мүнгэн мүн лэ нэмэгдэхээр хараалагдана. Арадай һунгамалнуудай зохид шиидхэбэри абабал, уласай 2670 ажаһуугшадай тэдхэмжын мүнгэн дээшэлхэ. Энэ хэрэгтэ хамтадаа 70 сая түхэриг хэрэгтэй болохо.

Фото: pixabay.com