Ниигэм 8 apr 2021 206

​Буряадай ажаһуугшад бүхэроссиин асуултада хабаадахаяа уригдана

© фото: pixabay.com

Ородой Холбоото Уласай ажалай яаманай «Ажалай бүхэроссиин эрдэмэй шэнжэлэлгын институт» гэһэн эмхи болон «Национальное агентство развития квалификаций» гэһэн худалдаа-наймаанай бэшэ эмхи эгээл хэрэгтэй мэргэжэл элирүүлхэ гэжэ федеральна шэнжэлгэ үнгэргэнэ.

Онлайн-анкетированиин аргаар 2021 оной апрелиин 20 болотор асуулта үнгэргэгдэхэ. Хэмжээ ябуулгада хабаадалсаха гэбэл  job2021.vcot.info гэһэн хаягаар орожо, бүридэлдэ орохо хэрэгтэй.

Асуултын дүнгүүдээр хабаадагшад апрелиин 30-да «Применение профессиональных стандартов в организации» гэһэн түлбэригүй вебинарта уригдаха.    

Фото: pixabay.com