Ниигэм 8 apr 2021 426

​Буряад Уласай мал эмнэлгын һалбарида нэмэлтэ мүнгэн һомологдохо

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай мал эмнэлгын һалбарида федеральна һанһаа 28 сая түхэриг дамжуулагдахань. Юуб гэхэдэ, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай тогтоолоор, 2022 он болотор мал эмнэлгын аймагуудай лабораторинууд тусхай аккредитаци гараха ёһотой.

Малай эмшэдэй ажалда гүрэнэй талаһаа анхарал онсоор хандуулагдажа эхилбэ хаш. Буряадай аймагуудай малай үбшэнгүүдые элирүүлдэг лабораторинуудай байдал тиимэшье һайн бэшэ гээд хэлэхэ хэрэгтэй. Үшөө Совет үедэ ажаллажа байһан лабораторинууд нэгэшье хубилалтада ороогүй байна. Энэ ушараар федеральна һанһаа - 28 сая, уласай бюджедһээ 573 мянган түхэриг энэ хэрэгтэ үгтэхэнь.

Буряадай Засагай газар Ородой хүдөө ажахын яамантай «Уласхоорондын хамталиг болон гадаада гүрэндэ эд бараа гаргаха» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлдэ орохо тухай хэлсээ баталаа. 2022 оной дүүрэтэр, Кабанскын аймагта оршоһон мал эмнэлгын лабораторидо аккредитаци үгтэхэ. Мүн тиихэдэ Хяагтын аймагта бэлдэлгэ хэгдэхэ байна. Үндэһэтэнэй программада ороходоо, лабораторинууд тусхай дансатай байха ёһотой.

“Лабораториин дансагүй байбал, мяха шүлэ манай оронһоо хари гүрэн гаргажа шадахагүйбди”, - гэжэ Буряад Уласай мал эмнэлгын хүтэлбэриин даргын орлогшо Дмитрий Калугин хэлэнэ һэн.

Адуу малай халдабарита үбшэнүүдтэ дайрагдахагүйн тула, уласай ветеринариин албан 2020 онһоо эхилжэ, 4 сая түхэригэй һэргылэмжын ажалнуудые хээ. Уласай 10 лабораторидо шэнжэлгэ хэгдэжэ, үбшэнүүд элирүүлэгдэһэн байна. Иимэ лабораторинуудай бүхы аймагуудта баригдабал, зохид байха һэн. Адуу мал үдхэхэ ажалда мал эмнэлгэ тон хэрэгтэй һалбари гээшэ. Тиимэһээ энэ ажал гүрэнэй шанга анхарал доро байна ха.  

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com