Ниигэм 9 apr 2021 283

​«Тэлэрүүлгын газар» нээхэ тухай хуулиин түсэл Буряадай Арадай Хуралда оруулагдаба

© фото: iz.ru

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Арадай Хуралда Буряад Уласай хуулиин 2-дохи статьягай 2-дохи хубида «Уласай ажаһуугшадай элүүн энхые хамгаалгада» гэһэн хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые оруулха тухай түсэл дамжуулаа.

Түсэлэй ёһоор архиһаа, хара тамхинһаа һогтоһон зондо туһаламжа үзүүлхэ эмхи зургаа байгуулха тухай дурадхана. Юрын үгөөр хэлэбэл, тэлэрүүлгын газар - “вытрезвитель” бии болгохонь. Россида иимэ хуули үнгэрһэн жэлэй декабрь һарада абтаһан байгаа. Тиигэжэ бусад можо хизаарнууд нютагтаа иимэ эмхи дахин нээхэ аргатай болоо.

Һая болотор тэлэрүүлгын газарнууд Улаан-Үдэдэ ажалладаг байһанаа, усадхагдаа бэлэй. Манай ниислэлдэ үбэлэй сагта газаагуур һогтуу зон унтажа хэбтэхэдэнь, тэдэнэй ами наһа абарагдаһан ушарнууд олон. Үшөө тиихэдэ архиһаа, тамхинһаа хорлогдоод байһан зон туһаламжада хүртэһэн байха.

Тоо баримтануудай мэдээгээр 2018-2020 онуудта эмшэлгын газарнуудта 3280 өөһэдөө ябажа шадахаяа болиһон, эмшэлгэдэ хэрэгтэй һогтуушуул асарагдаһан байна. Жэл бүри 100 гаран зон архиһаа боложо наһа барана.

Улаан-Үдэдэ тэлэрүүлгын газар уласай наркологическа диспансерэй дэргэдэ нээхэ гэжэ хэлсэгдэнэ. Түхэреэн сүүдхын туршада 5 фельдшер, 10 санитар хүдэлхэ болоно. Уридшалһан тоололгоор Улаан-Үдэдэ энэ хэрэгтэ 15 сая түхэриг хэрэгтэй. Харин тэндэ ороһон зон хэды түхэриг түлэжэ гарахаб гэжэ Арадай Хуралай һунгамалнуудай асуухада, Буряадай элүүрые хамгаалгын сайдай орлогшо Наталья Логина: “Түлбэри хараалагданагүй, бюджедэй мүнгэн эндэ хараалагданхай”, - гэжэ харюусаа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: iz.ru