Ниигэм 12 apr 2021 193

Мотоциклнуудай хаһа эхилбэ

Буряад Уласта «Мотоцикл» гэһэн хэмжээн үсэгэлдэр эхилбэ.

Дулаан боложо, олон мотоциклнуудай харгыгаар ябахань үзэгдэнэ. Энэ унаа жолоодожо ябадаг эрхэтэд харгын дүримүүдые эбдэжэ, аюул ушаруулдаг гэжэ мэдээжэ. Харгын сагдаанар апрелиин 11-һээ 20 болотор  шалгалтануудые эмхидхэнэ. Мэргэжэлтэд шухала дүримүүдые сахиха хэрэгтэй гээд дахин һануулна:

- мотоцикл тусхай бүридхэлдэ оруулагдаһан байха ёһотой;

- иимэ унаагаар ябуулха үнэмшэлгэ жолоошондо байха;

- мотоциклаар ябахадаа, шлем болон  бэеэ хамгаалгын бусад хэрэгсэлнүүдые үмдөөд ябаха хэрэгтэй;

- харгыда гарахадаа унаагайнгаа техническэ байдал шалгаха шухала;

- харгын бүхы дүримүүдые сахиха.

Эдэ дүримүүдые хазагайруулбал, жолоошон харюусалгада хабаадуулагдажа, 5000-һаа эхилээд 15000 түхэриг хүрэтэр ялада унагаагдажа магад. Харин энэ унаагаа ондоо хүндэ үгэбэл, 30000 түхэригэй яла тохогдожо болохо.

Фото: pixabay.com