Ниигэм 13 apr 2021 198

Агууехэ Илалтын һайндэртэ бэлэдхэл эхилэнхэй

Мүнөө Буряадай ниислэл хотодо Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнай 64 ветеран ажаһууна. «Дайнай үеын үхибүүд» гэжэ нэрлэгдэдэг 10450 хүн, ара талада Илалта шэрээлсэһын 1707 үбгэд хүгшэд, дайнда хайрата нүхэрөө алдаһан 136 эхэнэр, концлагерьнуудта үйлэ тама үзэбэшье, амиды мэндэ гараһан 8 хүн тоологдоно.
Агуу Илалтын 76 жэлэй ойдо зорюулагдан хамтадаа 120 хэмжээнүүд эмхидхэгдэнэ. Апрелиин 27-һоо ветерануудта хотын мэрэй зүгһөө амаршалгын бэшэгүүд барюулагдаха. Ородой, Буряадай Уласнуудһаа тусхайта мүнгэн тэдэнэртэ үгтэхэ. Өөрын дураар ниигүүлэсхы туһаламжа хүргэдэг зон энэншье удаа наһайтайшуулда ошожо, гэр барааень угааха, сэбэрлэхэ хүсэлтэй.

Ороһон бүхы мэдүүлгэнүүд харагдажа, арга шадалаараа туһалхабди", - гээд хотын ниигэмэй болон залуушуулай бодолгын талаар таһагые даагша Светлана Трифонова дуулгана.

Эсэгэ ороноо хамгаалагшадай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдажа бодхоогдоһон 51 хүшөө тоологдоно. Тэдэнэй 25-ниинь һэльбэн шэнэлэгдэхэ. Майн 2-һоо Улаан-Үдэ хотын үйлсэнүүдтэ, гэр байрануудта Агуу Илалтын һайндэрэй зурагууд, плакадууд үлгэгдэхэ. 

Фото: ulan-ude-info.ru