Ниигэм 15 apr 2021 225

​Зурхай - апрелиин 15, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 3

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэрээ хушахада, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй, худаг малтахагүй. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.