Ниигэм 15 apr 2021 581

Наһажаал зондо шэнэ эмхин баригданаИимэ байшан анха түрүүшынхиеэ Буряад Уласта баригдажа байна, тиимэһээ тэрэнэй хэрэгтэй байһыень сэгнэмээр бэшэ», - гээд Буряад Уласай Барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин хэлэбэ. 

Юун тухай хэлэгдэнэб гэхэдэ, Улаан-Үдэ хото шадархи Светлый тосхондо наһажаал зоной болон эрэмдэг бэетэй хүнүүдэй байха пансионадай байшанай барилга болоно. Барилгын ажалнууд 2020 ондо эхилжэ, 2023 ондо дүүргэгдэхэ болзортой. Мүнөө сагта хэгдэжэ байһан ажалые Барилгын сайд эдэ үдэрнүүдтэ шалгаба.
150 һууритай байшан бодхоохо хэрэгтэ нэгэ миллиард түхэриг гаргашалагдахань. Хоёр дабхартай табан байра баригдаха түсэбтэй. Хүнэй бэе тамир элүүржүүлгын комплекснууд, спортын танхим, номой сан болон эгээл хэрэгтэй таһалганууд бэлдэгдэхэ.  

Энэ түсэл ехэ удхатай. Наһажаал зоной байха газар хадаа, өөрын эрилтэнүүдтэй, барилгын шэнэ онол аргануудай хүсөөр бодхоогдохо», -  гэжэ сайд нэмэбэ.

Фото: egov-buryatia.ru/minstroy