Ниигэм 15 apr 2021 408

Хэлэн

Аша хүбүүгээ сэсэрлигтэнь асарһан үбгэн абань хүмүүжүүлэгшэдэнь буряадаараа иигэжэ хандана:

- Мүнөөдэр хүбүүгээ эртүүр абажа болохо гү?

- Говорите нормально, я не понимаю.

Буряад шарайтай эхэнэр лэ аад, «нормально говорите» гэжэ элинсэгүүдэйнгээ хэлэ доромжолжо байхадань, хэлэнэй ямар хүгжэлтэ тухай хэлэнэбибди? Эгээл түрүүн эхынгээ хэлэ хүндэлхэдөө, өөрыгөө хүндэлнэбди гэжэ буряадууд ойлгодог болоёл, нүхэд! Хаана байһан Москвагай дээдын ноёдто гү, али ондоо яһатанда хэрэгтэй гү манай буряад хэлэн? Буряад хоёр залуу гэртэхин өөһэдөө хэлэеэ һайн мэдэжэ байгаад, хүүгэдээ хэлэндэ һургадаггүйень яажа ойлгохоб? Буряад һайхан хэлэеэ, ёһо заншалаа хүндэлжэ ябаял, буряадууд. Тэрэ эхэнэрэй хэлэһээр, «ненормально» зон болоно гүбди?

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: yandex.ru