Ниигэм 16 apr 2021 290

Хашагай хаһа

Буряад Уласай ажаһуугшадай хашагта хазуулха ушарнууд бүридхэгдэнэ.

Эмшэдэй  мэдээсэһээр, байгша оной апрелиин 14-эй байдалаар хашагта хазуулһан 16 хүн  хандаһан байна. Тэдэнэй дунда 4 үхибүүд. 11 хашагууд тусхайта шэнжэлэлгэдэ абтажа,  хорото үбшэгүй байһаниинь элирүүлэгдээ. 
Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, Буряад Уласай ямаршье нютаг, аймагта хашагууд олон. Тэдэнэй ехэнхиниинь хүниие хазажа, элдэб үбшэ халдаажа болохо. Тиимэһээ һэргылэмжын тарилга абаха хэрэгтэй гээд санитарна хиналтын ахамад врач Сергей Ханхареев хэлэнэ. Хүүгэдтэ түлбэригүйгөөр тарилга хэгдэнэ. Буряад Уласай Засагай газарай туһаламжаар 170 мянган доза абтанхай. 
2020 ондо 67175 хүн тарилга абаһан байна. Тэдэнэй ехэнхинь – 46113-иинь үхибүүд болоно. Энэ жэл 77 мянган хүн вакцина табюулха түсэбтэй. Жэлэй гурбан һарын туршада 14775 хүн тарилга абаад байна.

Үнгэрһэн жэлэй туршада хашагта хазуулһан 3506 хүндэ эмнэлгын туһаламжа үзүүлэгдээ. Ехэнхидээ Кабанскын, Түнхэнэй, Баргажанай, Захааминай, Байгал шадарай, Хойто Байгалай аймагайхид олоор хашагта хазуулаа.
Апрель һараһаа эхилжэ, дулаан, наратай үдэрнүүдэй тогтоходо зоной олоор суглардаг, амардаг газарнуудта тусхайта бодосууд тараагдаха.

Фото: pixabay.com