Ниигэм 16 apr 2021 171

Амаралтын үдэрнүүдтэ дулаараха


Уларил шэнжэлэгшэдэй дуулгаһаар ерэхэ амаралтын үдэрнүүдтэ уларилай шэнжэ хубилжа, дулаан болохо. 
Мүнөөдэр, апрелиин 16-да Буряад Уласай Хойто Байгалай аймагта багаханаар саһан ороходоо болохо. Һүниндөө баруун хойноһоо 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Урда аймагуудаар 15-17 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Һүниндөө 3-8, зарим нютагуудаар 13-18 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө ехэнхи аймагуудаар 9-14, зарим тээгүүр 0-5 градус дулаан болохо.  

Апрелиин 17-до дулаан байха. Һүниндөө Байгал шадарай хойто талаар багаханаар саһан орохо, бэшэ тээгүүр шииг нойтон орохогүй. Үдэрэй туршада хойто аймагуудаар саһан орожо магад. Һүниндөө зүн тээһээ 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 1-6, зарим талаар 10-15 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 13-18, урда болон баруун урда нютагуудаар 21, хойто талаар 3-8 градус дулаан болохо.

Амаралтын үдэр, апрелиин 18-да һүниндөө багаханаар саһан орожо болохо. Баруун хойноһоо 5-10, зарим тээгүүр 14 метр хүрэтэр һалхилха. Һүниндөө 3 градус дулаанһаа 2 градус хүрэтэр хүйтэн хонохо. Зарим газараар 7-12 градус хүйтэн һүниндөө бүридхэгдэхэ. Үдэртөө 9-15, зарим талаар 0-5 градус дулаан тогтохо.

Фото: pixabay.com