Ниигэм 19 apr 2021 158

“Хэн һуугаад ябанаб? Харагданагүй”

Мүнөөдэрһөө эхилээд, апрелиин 28 болотор Улас дотор “Тонировка” гэжэ нэрлэгдэһэн хэмжээн эхилбэ. Энэниие Буряад Уласай харгын аюулгүй байдал сахидаг гүрэнэй инспекциин албатан эмхидхэжэ, автоунаануудайнгаа сонхонуудта үнгэтэ плёнко няажа,  тусхайта дүримүүдые хазагайруулһан жолоошодые элирүүлхэ болоно.
Унаагайнгаа сонходо хара үнгэтэй плёнко няажа, урдахи харгыгаа халхалаад ябаһан хүнүүд нэгэтэ бэшэ харгын аюул, гэмтэ ушарта ороһон байдаг. Тиимэһээ иимэ шалгалта саг болоод лэ үнгэргэгдэнэ. Дулаарахада жолоошод халуунһаа зүрхэ алдажа, арга шадалаараа наранһаа нюураа хамгаалхаяа оролдожо, дүримүүдые эбдэһэнээ ойлгоногүй.

 Байгша оной эхинһээ иимэ дүрим хазагайруулһан 1767 жолоошод элирүүлэгдэһэн байна.

Фото: pixabay.com