Ниигэм 21 apr 2021 131

​Зурхай - апрелиин 21, гарагай 4, буряад-монгол литээр 9

Бальжиниматай (Согто) үдэр  - гараха сагта амидын ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай болон бусадшье эзэдэй байбал, али үгышье һаань, согто хутаг, буян болохо.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн бүхы хэрэгүүдтэ муу, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.