Ниигэм 21 apr 2021 391

Буряад Уласта - түймэрэй аюултай хаһын онсо байдал

Байгша ондо түрүүшынхиеэ Буряад Уласта түймэрэй һүжэрхэ аюултай хаһын онсо гуримда зорюулагдаһан  зүблөө тусхайта штаб үнгэргэбэ.

Эндэ Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Пётр Мордовской ойн түймэрнүүдэй аюулта хаһа соносхобо. Энээнһээ хойшо хүн зоной ой тайга ошохо болюулагдаба. Гол дүримүүдые хазагайруулһан тушаалта нюур 20000-һаа 40000 түхэриг хүрэтэр ялада унаха. Юридическэ нюурнуудай ялын хэмжээн 300000-һаа 500000 түхэриг болотор.  Юрын зон 4000-һаа 5000 түхэриг  хүрэтэр яла түлэхэ. 
Апрелиин 20-һоо Баргажанай, Бэшүүрэй, Зэдын, Яруунын, Загарайн, Захааминай, Ивалгын, Кабанскын, Хэжэнгын, Хяагтын, Мухар-Шэбэрэй, Ахын, Байгал шадарай, Сэлэнгын, Тарбагатайн, Түнхэнэй, Хориин аймагуудта болон Улаан-Үдэ хотодо түймэрнүүдэй талаар онсо байдал тогтоогдобо. Буряадай хойто талын аймагуудта, хотонуудта майн 1-һээ мүн лэ онсо байдал оруулагдаха.
Иимэ шанга хэмжээнүүд саашадаа ойн түймэрнүүдэй аюулта хаһын дүүрэхэдэ болюулагдаха. Тиимэһээ зоной харюусалгата хандалгаһаа, түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые нангинаар сахилгаһаа дулдыдаха гээд тэмдэглэе. Ехэнхидээ хабарай сагһаа эхилээд, намартаа хура бороогой ехээр орохо саг болотор онсо байдал тогтодог. 
Мүнөөдэрэй байдалаар улас дотор 25 түймэр болоо. Үнгэрһэн жэлэй энэ сагта Буряадта 90 түймэр бүридхэгдэһэн гээд һануулнабди. 

Хүн бүхэн ехэ харюусалгатайгаар энэ бэрхэшээлдэ анхаралаа хандуулжа, түймэрһөө һэргылэмжын дүримүүдые сахибал аюулта байдал ушархагүй. Түймэр унтараажа байхаһаа, тэрэниие һэргылхэ шухала», - гээд Пётр Мордовской тэмдэглэнэ.

Апрелиин 20-най байдалаар Зэдын болон Загарайн аймагуудта нэжээд түймэр обёорогдожо, унтарааха хэмжээнүүд ябуулагдана

Фото: egov-buryatia.ru