Ниигэм 21 apr 2021 497

​Буряадай ажаһуугшадые Египет урин байна

© фото: Анатолий Струнин ТАСС

Зунай һайхан сагта арад зомнай ажалдаа ээлжээтэ амаралтаяа абажа хаа яагуур аяншалха гэжэ оролдодог. Хорон хамшагай тараһанһаа хойшо дуратай газартаа ошожо амарха арга алдагдаа һэмнай даа. Хэдэн олон гүрэнүүд мүнөөшье болотор хилэеэ таһа хаагаад байна. Зарим гүрэнүүд энэ талаар хүнгэлэлтэ үгэбэшье, дахинаа хилэеэ хааха баатай болонод. Жэшээнь, амарагшадай эгээл дуратай Турци гүрэн эгээл түрүүшүүлэй зэргэдэ хилэеэ нээһэн аад, мүнөө һөөргэнь хааба.

Харин Египет ороной амаралгын суута газарнууд Ород Уласай эрхэтэдые хүлеэн абахаар бэлэн байһанаа мэдүүлээ. Тус гүрэнтэй агаарай холбоо дахин һэргээхэ хэрэгые Ород Уласай Засагай газарай тушаалтад шиидхэхэ болоно.

 - Энэ талаар ажал ябуулагдажал байна. Хоёр гүрэнэй авиациин яаманай мэргэжэлтэд сагай хубаари табиха ажалаа ябуулна. Манай гүрэнэй ноёдой хэлсэһэнэй удаа, һүүлшын шиидхэбэри абтаха, - гээд, Африкын гүрэнүүдэй болон Зүүн зүгэй талаар Ород Уласай элшэн сайдай орлогшо, Юрэнхылэгшын талаһаа бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Михаил Богданов дуулгана.

Буряадаймнай ажаһуугшад мүн лэ холо ойгуур зайжа амархаяа, хубасаһаяа суглууланхайнууд хүлеэжэ ядан һууна ёһотой. Холын хари газар, тэндэхи байра байдал хаража, арад зонтой, мүн тэдэнэй һуудалтай танилсажа ябахада ямар гоё гээшэб даа. Манай хүршэ молор һайхан Монгол орон, халдабарита үбшэнэй буураха тээшэ болоо һаань, майн 1-һээ хилэеэ нээжэ болохобди гээд дуулгаа һэн.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Анатолий Струнин ТАСС