Ниигэм 21 apr 2021 250

​Улаан-Үдэдэ Һужаа һууринай нэгэ гэртэ «урилгагүй» айлшан хахад бэеэрээ орожо ерэбэ

© фото: 5-tv.ru

Улаан-Үдын хажууда оршодог Һужаа һууриндахи нэгэ гэртэ «урилгагүй» айлшан хахад бэеэрээ орожо ерэбэ. Үглөөнэй 7 саг 40 минутада тэрэ гэртэхи айл амтатайхан бүхэ нойроор унтажа байба. Гэнтэ «няд» гэжэ нэгэ юумэнэй тэһэрһэн мэтэ аймшагтай абяан нэершэбэ. Нарай нялха 3 һаратайхан бага хүбүүн «залд» гэжэ хашхархадань, захадань хэбтэһэн хүгшэн эжынь һэришэбэ. Тэдэ хоёрой дээрэ ханын модон хобхоржо унашаһан байба. Энэл үедэ нүгөө таһалгада унтажа хэбтэһэн багахан хүбүүнэй аба гүйжэ ерэбэ. Гэрэй эзэн Руслан Цыденовэй хүбүүнэйнгээ таһалгада ороходонь, гэрэйнь зүүн-урда буланиие бута сохижо, Toyota Corollа орожо ерээд байба.

- Би унтажа байгааб. Бомбо тэһэрбэ гү даа гэжэ залд гээд харайжа бодооб. Хадам эжымни хүбүүнтэймни унтажа байгаа. Тэрэ дороо түргэн туһаламжын албангуудые дуудаабди. Хүбүүгээ түргэн хүгшэн эжынгээ гэртэ абаашаабди, - гэжэ Руслан хэлэнэ.

«Toyota Corollа» түхэлэй авто-хүлэг 1962 оной эрэ хүн жолоодожо ябаа, захадань 2009 оной жаахан хүбүүн һуулсаад ябаһан байгаа. Гэртэхи хүбүүн болон тэрэнэй хүгшэн эжы, мүн машинын жолоошон захадахи хүбүүнтэеэ булта эмнэлгын газарта абаашагдаа. Энэ сошордомо үйлэ хэрэг тусхай албангуудай мэргэжэлтэд шэнжэлжэ, дүн гаргаха. Түрүүшын адаглалтаар тус автомашинын жолоошон тэрэнээ зогсоон байлгаха аргагүй болошоо. Авто-унаа газарһаа аяар дээрэ дэгдэтэр ямар хурдаар гүйлгэхэ болоноб? Тодхорто ороһон хүүгэдэй бэе махабад һайн лэ байг даа. Болгоомжотой ябагты!

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: 5-tv.ru