Ниигэм 21 apr 2021 88

​Буряад Уласта коронавирус үбшэнһөө һэргылэмжын тарилга хэгдэһээр

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта COVID-19 үбшэ hэргылхэ вакцинын үшөө нэгэ парти ерэнхэй.

Энэ удаа 16 800 доза "Бурят-фармация" эмхиин складта хадагалагдаа. Тиигэжэ эндэhээ хотын болон аймагуудай эмшэлгын газарнуудта эльгээгдэнэ.

Тус вакцина онсо температурада, 18 градус хүйтэндэ хадагалагдаха ёhотой гэжэ "Бурят-Фармация" эмхиин генеральна захиралай орлогшо Надежда Юмова хөөрэбэ. «Гам-Ковид-Вак» вакцина эмшэлгын газарта абаашахын тула тусхай термоконтейнер соо хэгдэнэ. Зөөхэ хэрэгтэ болон контейнер соохи температура тусхай термо-регистратор LogTag хинана. Улаан-Үдэ хотын 5-дахи больницада асархатай адли тус регистратор компьютераар шалгагдажа, саарhа данса соо бэшэгдэнэ. Эндэ вакцина баhал холодильник соо хадагалагдана.

Мясокомбинат гэhэн микрорайондо оршодог поликлиникэдэ хүн зон яhала эдэбхитэй тарилга абана ха. Һаяхана асарагдаhан Гам-Ковид-Вак вакцина хүн зондо таригдаа. Хүн зоной олоороо ээлжээндэ суглархагүйн тула уридшалан утаһаар бэшүүлэгдэжэ, хэлэгдэһэн сагтаа зон дүтэлнэ. Үдэрэй туршада 120 хүн таригдана гэжэ эмшэд хэлэнэ hэн. Ажаhуугшадые COVID-19-hөө hэргылхэ вакцина улас дотор бии гэжэ тэмдэглэлтэй. Эмшэдэй хэлэһээр коронавирус үбшэниие диилэхын тула, гүрэнэй ажаһуугшадай 90 хуби тарилга абаһан гү, али үбдэһэн байха ёһотой. Теэд тарилга абаһаниинь холо һайн.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com