Ниигэм 21 apr 2021 454

​Буряад Уласта шононууд олошороо

© фото: pixabay.com

«Ойн санитар», «абгатан», «арьяатан», «һайхсаан» гээд арадай дунда шоно нэрлэгдэһэн байдаг. Һүүлэй хэдэн жэлнүүдэй туршада шононуудай тоо нилээд олон болоо. Совет үедэ тэдэнэй тоое хоро хаяжа үсөөрүүлдэг байгаа. Харин мүнөө хоро хэрэглэхэ хорюул гаргажа, ганса зүбшөөлтэйгөөр буудажа алаха ёһотой.

«Буряадтахи Россельхозцентр» эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Намжил Мардваев өөрынгөө хуудаһан дээрэ шонын аманда орожо хосорһон унаганай бэе табяад, ехэ гэгшын статья бэшээ. Тэрэнэй хэлэһээр, мүнөө сагта шононууд аргагүй ехээр үдэжэ олошороо. Тоо толгойнь 4 мянганда хүрөө. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ иимэ олон шоно үзэгдэдэггүй байһан гээд мэдээжэ.

Жэл бүри 800-1000 толгой шоно барибашье, үсөөн болоногүй. Ой тайга соо эдихэ ан амитанай үсөөн болоходо, арьяатанууд нютаг һууринууд руу гаража, гэрэй амитадта добтолжо ороно. Нэгэ ехэ шоно жэлдээ 1 тонно мяха эдихэ байна.

Мүнөө адуу мал түллэжэ байна. Хээрэ һая гараһан олон унаганууд шононуудай хоол болохо хубитай байна. Буряадай табан хушуу мал үдхэдэг зон шононуудһаа боложо, жэлэй туршада 400 сая түхэриг хүрэтэр гарзада ороно. Засаг баригшад энэ ажал юундэ һула табяаб? Шоно агнаха, хюдаха хуули хубилгажа, хорложо хюдаха арга бусааха байгаа гээд, олон зон хэлэнэ. Буряадай хүдөөдэ һуудаг зон ехэхэн гарзада ороно.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com