Ниигэм 21 apr 2021 200

​Буряадай Захааминай аймагай бог шоройн эгээл томо талмай сэбэрлэгдэхэ

© фото: pixabay.com

Зүүн Нарин гэһэн һууринда оршодог бог шоройн эгээл томо талмай одоошье сэбэрлэгдэжэ эхилхэнь. Энэ хэрэгтэ хэды мүнгэн гаргашалагдахаб гэжэ тоологдожо, ажалай ябасын түсэблэлгэ хэгдээ.

Бүхы ажал “Экология” гэһэн федеральна түсэлэй туһаламжаар хэгдэхэ гээд хэлэлтэй. Ушарынь гэхэдэ, Байгалай байгаали хамгаалгын дэбисхэрэй дэргэдэ Захааминай аймаг ородог бшуу. Үшөө 1950-яад онуудһаа Зүүн Наринда Закаменск хотоһоо бог шорой гаргагдажа хаягдадаг болонхой. Мүнөө үедэ 40 мянган дүрбэлжэн метр дэбисхэрые бог шорой эзэлнэ. Тэрэ бүхыгөөрөө байгаалида муугаар нүлөөлнэ гээшэ ааб даа.

Буряад Уласай Байгаали хамгаалгын яаман гүрэнэй шэнжэлгэ бүхы талаарнь бэлдээ. Газарай хүрьһые, уһа, агаар бузарлуулна гэһэн шэнжэлгэ хэнииешье гайхуулаагүй. Юуб гэхэдэ, бог шорой миин лэ газар дээрэ асарагдаад адхагдадаг байгаа. Тиимэһээ тон ехэ ажал хэгдэхээр хараалагдана. 63 мянга гаран гурбалжан метр бог шорой тусхайтаар табигдаһан уһанай шииг оруулдаггүй халхалалгын хэрэгсэл дотор оруулагдаад хушагдаха юм. Удаань газарай хүрьһэн шэнэлэгдэхэ, дээрэнь ургамал таригдаха, - гэжэ Захааминай аймагай засаг даргын нэгэдэхи орлогшо Александр Тудунов хөөрэнэ.

Захааминай аймагай захиргаанай сайтһаа

Источник: Захааминай аймагай захиргаан

Фото: pixabay.com