Ниигэм 21 apr 2021 3700

​Эрхүү можодо буряад хэлэнэй ном бэлдэгдэнэ

© фото: Анна Огородник

Эрхүү можодо 3-4-дэхи классуудта үзэхэ буряад хэлэнэй номууд гүрэнэй шалгалта гаража байнхай.

Буряад хэлээр номой бүридэлдэ өөрөө учебник, ажалай дэбтэр, хрестомати, аудиохэшээлнүүд болон багшанарай методическа хэрэгсэлнүүд орохоор хараалагданхай. Эхин классуудай багшанар шэнэ бүтээлнүүдые үндэрөөр сэгнэнэ.

- Усть-Ордын Буряадай тойрогой ажаһуугшадай ёһо заншал, хэлэн болон түүхэ дээрэ үндэһэлэн, эдэ номууд бүридхэгдэнэ. Иимэ номоор эрдэм мэдэсэ абаһан хүүгэд түрэл нютагаа мартангүй, заншалаа алдангүй ургаха гээд һанагдана, - гэжэ Эрхүү можын Эрдэм һуралсалай яаманай сайд Максим Парфёнов мэдүүлнэ. Сайдай хэлэһээр, удаань 5-дахи класста үзэгдэхэ ном бэлдэгдэхэ юм. Урда жэлнүүдтэ иимэ номууд 1-2-дохи классай үхибүүдтэ зохёогдон гаргагданхай. Һүүлэй байдалаар Усть-Ордын тойрогой 78 һургуулида болон 49 хүүгэдэй сэсэрлигтэ буряад хэлэн заагдана. 7,5 мянган үхибүүд түрэл хэлэеэ шудална. 

Источник: Эрхүү можын Засагай газарай сайт

Фото: Анна Огородник