Ниигэм 22 apr 2021 212

​Ленин багшын түрэһэн үдэр

© фото: tass.ru

Дэлхэйн түүхэдэ аргагүй ехэ өөрынгөө хубитаяа оруулһан хүнүүдэй нэгэн Владимир Ильич Ленин юм. Тэрэ 1870 ондо апрелиин 22-то (10) Симбирск хотодо олон айлай гэр бүлэдэ түрэһэн бэлэй. Түрэхэһөө һүбэлгэн энэ хүбүүн ном һударта хурса оролдостой байгаа.

Тэрэ 1917 ондо Ород Уласта болоһон хубисхал эмхидхэгшэдэй, ерээдүйн Зүблэлтэ ороной үндэһэ һуури табигшадай нэгэн. Бидэнэй үбгэ эсэгэнэр, эжы абанар мүн бидэшье һургуулиин шаби байхаһаа хойшо Агууехэ Ленин багша гэжэ һүгэдэжэ ябаабди. Сайгай эрхэ байдал, хүн зоной хараа бодол яажашье хубилаа һаань, бидэ түүхэ мартаха ёһогүйбди. Үргэн ехэ ороноймнай нютаг бүхэндэ шахуу Ленин багшада хүшөө байдаг гээшэ аабза. Эгээл мүнөөдэр Коммунизмай шугам баримталагшад Ленин багшынгаа хүшөөгэй дэргэдэ заншалта митинг үнгэргэдэг юм.

Владимир Лениндэ дэлхэй дээрэ эгээл томо хүшөө Улаан-Үдэдэмнай тодхогдоһон түүхэтэй. Тэрэнь мүнөө болоходо, аяншалагшадай һонирхон байжа харадаг газар болонхой.

Хабарай дунда һарада ХХ зуун жэлдэ дэлхэйе хүлгөөһэн, алууршан Адольф Гитлер мүн лэ түрэһэн.  

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: tass.ru