Ниигэм 26 apr 2021 294

​Буряадай Хурамхаанай аймагта нооһоор бүтээһэн хубсаһанай үзэсхэлэн дэлгэгдээ

© фото: Курумкан-инфо 24/7

Хурамхаанай аймагай Аргада нютагай “Базинское” ТОС-ой эдэбхитэд "В поисках кода здоровья" гэһэн түсэл бэелүүлнэ. Түсэлэй хэмжээндэ нооһоор бүтээгдэһэн хубсаһанай үзэсхэлэн олондо харуулагдаа. Тус түсэлэй хүтэлбэрилэгшэ Цыремпилова Ц.Д. болоно.

Хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай ТОС-уудай нөөсын түбэй хүтэлбэрилэгшэ Бато-Жаргал Логинов, газар дэбисхэрэй хүгжэлтын хорооной зүбшэлэгшэ Эржена Гончикова болон ажаһуугшад айлшаар буугаа.

“Һэеы дарахада, шэрүүн, хара боро бүтээл гарадаг гэжэ хүнүүд һанадаг. Һэеыһээ хүнгэн, гоё, шухалань гэхэдэ, экологична, һайн шанартай хубсаһа бүтээхээр гэжэ гэршэлжэ, олондо харуулаабди, - гээд, ТОС-ой эдэбхитэд мэдүүлнэ.

Нээрээшье, үлүү мүнгэ гаргангүй, гар дороо байһан нооһоор һайн шанартай хубсаһа бүтээжэ, хэһэн ажалаа сэгнэжэ, шэнэ бренд байгуулха гэһэн уряатайгаар ажалладаг ТОС-до амжалта хүсэнэбди. 

Источник: Курумкан-инфо 24/7

Фото: Курумкан-инфо 24/7