Ниигэм 26 apr 2021 161

​Буряадай Эгэтын дасанда субботник эмхидхэгдээ

© фото: Еравна-инфо 24/7

Буряад Уласай Яруунын аймагай Нарһатын 2-дохи дунда һургуулиин, аграрна колледжын волонтёрнууд, Мужыхын һургуулиин багшанар болон һурагшад, Нарһатын 1-дэхи һургуулиин багшанар, шабинар, Нарһатын ажаһуугшад Эгэтын дасан соо, дасан шадарай дэбисхэр сэбэрлээ, түлеэ ябталаа.

Ажалай дүүрэхэдэ, Эгэтын дасанай шэрээтэ Амгалан лама хабаадагшадта дурасхаалай бэлэгүүдые барюулаа.

Тус хэмжээ ябуулга Яруунын аймагай залуушуулай засагай газар эмхидхэһэн байна гээд тэмдэглэлтэй.

- Хэмжээ ябуулгада хабаадагшадта баяр хүргэнэбди. Тиихэдэ энэ ажал ябуулхадамнай, Яруунын аймагай захиргаан машина үгэһэн байна, аймагай захиргаанда, жолоошон Николай Бубновто баяраа мэдүүлнэбди, - гэжэ Амгалан лама хэлэбэ.

Источник: Еравна-инфо 24/7

Фото: Еравна-инфо 24/7