Ниигэм 26 apr 2021 231

​Буряад Уласта болон Эрхүү можодо омоли загаһанай тоо 14 дахин олошороо

© фото: pixabay.com

Росрыболовствын дуулгаһаар, Буряад Уласта болон Эрхүү можодо омоли загаһанай тоо 14 дахин олошороо. Энэ хадаа омоли загаһа бариха хорюулай үрэ дүн болоно гэжэ эмхиин мэргэжэлтэд тоолоно.

Росрыболовство эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Илья Шестаков үргэдхэгдэһэн суглаанда 2020 оной дүнгүүдээр тоосоходоо, Байгалай омоли загаһанай тоо олошорһон тухай тэмдэглээ. Тэрэнэй хэлэһээр, үйлэдбэринүүдтэ омоли бариха хорюулай абтаһанай удаа, загаһанай түрьһэеэ хаяха ушар дээшэлээ.

- 38 саяһаа 520 сая хүрэтэр түрьһэнэй тоо олошороо, энэнь 14 дахин шахуу ехэ болоно. Байгал далай хамгаалха зорилготой хизаарлаһан хэмжээнүүд “үбшэнтэй” байбашье, ашаг үрэтэй гэжэ мүнөө харанабди. Омолиин тоо олошорно. Энэ һанамжа эрдэмтэдэй гэршэлээ һаань, загаһанай олошорхо ушарай үргэлжэлжэл байбалнь, омоли бариха хорюул болюулагдаха гэжэ һананаб, - гээд, Илья Шестаков хэлэбэ.

Фото: pixabay.com