Ниигэм 27 apr 2021 631

​Өөрыгөө наадхуулнаб

© фото: pixabay.com

КОЛЬСКО-СААМСКА ХЭЛЭН

Өөрыгөө наадхуулнаб             Александра АНТОНОВА

Оро баряад,

Шаргада һуубаб.

Өөрөө оро болооб,

Адуулагшань – өөрөөб.

Өөрөө өөрыгөө

Наадхуулнаб.

Уйдаха сүлөөгүйб

Гансаханшье үдэр!

Хойто зүгэй һүни

Хойто зүгэй һүни

Хүйтөөр үлеэгээд,

Хүр саһаар шэдэлээд

Хүрэжэ ерэбэл.

Хадын саанаһаа

Нара наашань оруулнагүй.

Наран мандаха даа –

Би мэдэнэб.

Ород хэлэндэ Алина Каримова оршуулаа

Хартаабха                 Софья ЯКИМОВИЧ

Хабартаа сонхоёо

Ялайтарынь угаагааб,

Хартаабхамнай

Нюдэеэ нээгээ.

Зунай тэгэндэ

Хартаабхамнай

Хабатай урганал –

Харыт, ямар гоёб.

Намартаа үбгэн аба

Антошкотой хоюулан

Хартаабхаяа хуряаба,

Хадагалба аятайгаар.

Ород хэлэндэ Алина Каримова оршуулба

Фото: pixabay.com