Ниигэм 28 apr 2021 692

“Буряад Уласай урда аша габьяагай түлөө” гэһэн медаляар Булат Лхасаранов шагнагдаа

Энэ шагналаа эрдэмтэн элүүр мэндэ ябахадаа абаагүйнь харамтай бшуу даа

Буряад Уласай Толгойлогшын тогтоолоор “Буряад Уласай урда аша габьяагай түлөө” гэһэн медаляар мэдээжэ эрдэмтэн Булат Бастуевич Лхасаранов шагнагдаа. Энэ шагналаа эрдэмтэн элүүр мэндэ ябахадаа абаагүйнь харамтай бшуу даа.

Булат Бастуевич буряад малай үүлтэр дэлгэрүүлхэ хэрэгтэ айхабтар ехэ хубитаяа оруулһан намтартай. Мүнөө Буряадай үргэн тала дайдаар «бүүбэй» хонин, үхэр, адуун бэлшэжэ ябана.

Гүрэнэй энэ ехэ шагнал хүбүүндэнь - Баатар Лхасарановта барюулагдаа. Нээрээшье, Булат Бастуевичай хэһэн ажал сэгнэшэгүй. Буряад арадай түлөө ходол сэдьхэлээ табижа ябадаг байхадаа, арад зон имагтал буряад адуу малаа үдхэхэ гэжэ наһан соогоо оролдожо ябаа. Олон жэлэй хугасаа соо тэрэ нэтэрүүгээр ябажа, бэдэржэ, буряад үүлтэрэй эбэртэ бодо мал Монголһоо оложо, Буряадтаа бусаагаа. Мүнөө тэдэнь аймагуудаар тараагдажа, үдэжэ байна. Буряад адуунай толгой 20 гаран мянга болонхой. Эндэ һая адуу үсхэбэрилгын институдай эрдэмтэд Москваһаа ерэжэ, буряад адуугаар ехэл һонирхоо, гайхаһан байна. “Хэһэн ажалынь ехэ юм ааб даа. Хонин, адуун, үхэр гээшэнь олон болонхой. Бүхыгөөрөө оролдожо, энэ ажалаа хэжэл ябадаг байгаал даа Булат Бастуевичнай”, - гэжэ Буряадай хүдөө ажахын академиин профессор Цыренжаб Дамбаев хэлэнэ һэн.

Түрэл тоонто Хэжэнгын аймагта нэгэ үйлсэдэ Булат Лхасарановай нэрэ үгтөө. Майн һайндэрнүүдтэ түрэлхидынь ошожо, тэрэ нэрэмжэтэ үйлсэдэнь хүүгэдэй талмай бариха. “Булат Бастуевичай хэһэн ажал мартагдахагүй - 100 гаран жэлэй үнгэрөөшье һаа, нэрэнь, хэһэн ажалынь мэдээжэ байха”, - гээд, Буряадай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай орлогшо Булат Цыренжапов хэлэнэ бэлэй. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ