Ниигэм 28 apr 2021 617

​Бүгэдэ Буряадай “Алтаргана” нааданиие угтуулан: Шадамар Шадаб гэжэ хэн бэ?

Буряад Уласай Соёлой яаманай сайдай 1-дэхи орлогшо Николай Емонаков Агада үнгэргэгдэһэн “Алтарганын” суглаанда хабаадажа ерээд, Бүгэдэ буряадуудай нааданай һүлдэ һахюуһа агынхид зохёобо гэжэ мэдээсээ. Тиигэжэ бүхы хабаадагшадые шоно угтан абаха болоо.

Ямаршье ехэ наадан, мүрысөөнүүд өөрын онсо һахюуһантай байдаг гэжэ эмхидхэгшэд мэдүүлнэ. “Шадамар Шадаб” гэжэ нэрэтэй шоно һүлдэ һахюуһан боложо үгэбэ.

Үшөө 2020 оной эхин һарануудта шонын дүрэ зохёохо талаар урилдаан эмхидхэгдээ. Үбэр Байгалай хизаарай, Буряад болон Саха (Яхад) Уласуудай 22 уран зураашад өөһэдын дизайн зурагуудые дурадхаа һэн. Саяна Дориева, Табиту Мэрдыгеев болон Намжилма Эрдынеева гэгшэдэй бүтээлнүүд һүүлшын шатада хараалагдаа. Могойто тосхонһоо гарбалтай Намжилма Эрдынеевагай шонын дүрэ олондо һайшаагдаа. Тэрэнь буряад угсаатанай заншалта дэгэлтэй, малгайтай, гуталтай юм. Үндэһэн соёлой онсо талануудые харуулһан, хүнэй сэдьхэлдэ һайхан мэдэрэл түрүүлһэн, өөрын дабтагдашагүй түхэлтэй байгаа бшуу.

Бүхы буряад угсаатаниие нэгэдүүлхэ гэһэн эмхидхэгшэдэй гол зорилгонуудай нэгые Шадамар Шадаб дүүргэнэ гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Автор: Борис БАЛДАНОВ