Ниигэм 29 apr 2021 341

Улаан-Үдэ хото арюун сэбэр болоо

Улаан-Үдэ хотодо ариг сэбэрэй габшагай һара түгэсэбэ.

Энэ хэмжээнэй үедэ 12,7 мянган кубометр бог шорой суглуулагдажа, хаягдаа. Харин 2019 ондо 9,7 мянган кубометр суглуулагдаһан гээд  хэлэе.

Һарын туршада бог шоройн 205 газар сэбэрлэгдээ. Хамтадаа 388 хэмжээн эмхидхэгдэжэ, бүхыдөө 65000 зон хабаадалсаа гээд тоологдобо. 1871 эмхи зургаануудай хүдэлмэрилэгшэд ехэ эдэбхитэйгээр ариг сэбэрэй хэмжээнүүдтэ хабаадажа, хаа хаанагүй ажалда гараа. 

2020 ондо коронавирус үбшэнэй һүжэрһэн ушарһаа Улаан-Үдэ хотоёо сэбэр болгохо арга үгы байгаа. Харин мүнөө хотын 300 гаран үйлсэнүүд сэбэрлэгдээ, гэр байрануудай шадархи газарнууд, талмайнууд булта бог шоройһоо арилгагдаба. Саашадаа иимэ сэбэр, һайхан зандань ниислэл хотоёо байлгабал һайн байгаа гэһэн найдалаа мэдүүлнэб. Сэбэр Улаан-Үдэ – ажаһуугшадай оролдолго болоно», - гээд мэр Игорь Шутенков хэлээ.

Фото: ulan-ude-info.ru