Ниигэм 29 apr 2021 332

Агуу Ленин амиды гү?

Манай асуулта

Улаан-Үдын нэгэ һургуулиин дэргэдэхи Ленин багшын хүшөө үхибүүдэй һабардажа һалахагүйдэнь, багшань гүйжэ гараад, иигэжэ хашхараа ха: “Энэ үбгэжөөлһөө гараа абагты!”. Агуу Ленинэй жэшээ дээрэ өөдөө болоһон зондо энэ үзэгдэл гайхалтайшье ёһотой. Теэдшье Совет үеын холодожол байһые гэршэлнэ ха юм.

Апрелиин 22-то Ленин багшын түрэһэн үдэрынь тэмдэглэгдээ. Эгээл энэ үдэртэ асуултаяа эмхидхээбди. Тиихэдээ Совет үедэ түрэһэн зонһоо Ленин багша тухай хараа бодолнуудаа хэлэхыень гуйбабди.

Цыбик Цыдыпов:

- Минии багада олоной жэшээ байгаал даа. Теэд тиигэнгүй яахаб – ганса “табаар” һураа ха юм. Алтан медальтай гимназияа түгэсхөө. Юундэ ямаршье муу таланууд үгыб гэжэ минии зосоо һэжэг түрэгшэ һэн. Хүнүүдые харахадам, хуу һайн ба муу талануудтай байха. Тиимэһээ бүри ехээр гайхадаг бэлэйб. Мүнөө иимэ жэшээнүүд залуу халаанда дуталдана гэжэ һананаб.

Дээдэ һургуулида Ленинэй хүдэлмэринүүдые ехэ нэтэрүүгээр шудалаа һэм. Гайхамаар ажалша хүн байгаа. Эмхидхэхы шадабаритайшье. Шэнэдхэн хубилалтын хойно Ленин тухай хараа бодолнуудни хубилаа.

Чимит Дармаев:

- Октябрёнок ябаһан намда Ленин багша ёһотой жэшээ һэн. Үхибүүдэй литература Ленин багшада зорюулагдаһан байха. Һургуулида онсо һайнаар һураа, эхэ эсэгынгээ һургаалһаа хадуураагүй, уншаха дуратай байгаа гэхэһээ эхилээд мэдээнүүд ургажа ябаһан намда бүхөөр хадуугдаа.

Эрдэм Гомбоев:

- Жаахан ябахадаа, Ленин багша тухай номуудые уншадаг байгааб. Ехэ болоходоо, һонирхохоёо болиһон байнаб.

Юрий Эрдынеев:

- Совет үедэ үндыһэн намда жэшээ байнгүй яахаб? Теэдшье би зосоогоо ондоо жэшээ бэдэрэгшэ һэм. Комсомолой бүридэлдэ орохо гэжэ ехэ хүсэдэг байгааб. Тиишээ бүхы харгымни хаалтатай байшоо. Хэды тиигэбэшье дээдэ һургуулияа түгэсхөөб. Курган руу оройдоо ошохоёо һанаагүйб. Тиибэшье эльгээгээ. Һанаһаарни болодоггүй байгаа. Гэбэшье муу байгаабди гэхэгүй байнаб.

Ольга Калинина:

- Ленинэй хүсэл мүрөөдэл бэелүүлэгдэмээр бэшэл даа гэжэ мүнөө ойлгоноб. Хүн бүхэмнай дутуу дундануудтай. Теэдшье Ленин багшын үүсхэһэн Хубисхалай ашаар хүн түрэлтэн нэгэ адли эрхэтэй байхаяа оролдолго гаргаа гээшэ. Ажалшан ангида амаралта үгэхэ, нарайлһан эхэнэрнүүдые ажалһаа сүлөөлхэ гэхэ мэтын Ленин багшын үүсхэлнүүд мүнөөшье хүсэндөө ха юм.

Сергей Шарыпов:

- Ленин багшые хараа үзөө бэшэб. Агуу дайнай үе гаталаа бэшэб. Теэд энээн тухай мэдэхэ ёһотойб. Ленинэй бага наһа зураглаһан Зоя Воскресенская КГБ-гэй бүридэлдэ байгаа гэһэн һураг суу 1990-ээд онуудаар ябагшал һэн. Тэрэмнай Владимир Ильичтэ дуратай байгаа юм ха гээдшье хэлэгдээ. Тиимэһээл ехэ уранаар эдир наһан тухай дурсажа болоо. Теэд эдэ мэдээнүүдтэ этигэмээр аал? Багадаа хайшаа байгааб – бидэ хаанаһаа мэдэхэбибди? Ухаатайл хадаа улас түрые бодхоожо, хубисхал үүсхэжэ шадаа.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА хөөрэлдэбэ​