Ниигэм 29 apr 2021 127

​Буряад Уласай Ахын аймагта үндэһэн ажахыгаа хүгжөөнэ

© фото: Ока-инфо.24/7

Буряад Уласай Ахын аймагай захиргаанай болон һоёдуудай ТТП дирекциин урилгаар уласай үүлтэртэ мал хүгжөөлгын албан Ахын аймагаар албанай хэрэгээр ябаба.

 Буряадай үүлтэртэ мал хүгжөөлгын албанай мэргэжэлтэд буряад үүлтэрэй бодо мал хаража, ДНК шэнжэлгэ хэхээр малай нооһон абаһан байна. Тиихэдэ буряад үүлтэрэй адуу үсхэбэрилэгшэдтэй уулзажа, хүгжэлтын саашанхи зам тухай хэлсээ. Удаань мэргэжэлтэд һарлаг үсхэбэрилдэг ажахынуудта хүрөө, бугануудай тоо толгой бүридхэжэ, хинаһан байна. Эдэ амитадай ДНК, генетическэ үбшэнүүдые элирүүлхэ талаар шэнжэлгэнүүд хэгдэхэ, бугануудай шуһанай группа элирүүлэгдэхэ.

Хойто зүгэй оронуудай талаар ажалай орёошье һаань, аймагай захиргаан энэ ажахы хүгжөөлгэдэ онсо анхаралаа хандуулна. 

Источник: Ока-инфо.24/7

Фото: Ока-инфо.24/7