Ниигэм 30 apr 2021 380

Ойн харуулшад ажалаа шангална

Май һарын амаралтын үдэрнүүдэй үедэ Буряад Уласай ой модон шанга хиналтада абтаха.
Уласай ойн ажахын агентствен мэргэжэлтэдэй хэлэһээр, амаралтын үдэрнүүдтэ 200 харуулшад ажалаа шангалха. Шэнэ оньһон хэрэгсэлнүүдэй туһаламжаар агаар дээрэһээ ой модон харагдажа, али нэгэн газарта һүжэрһэн түймэр тэрэ дороо харагдаха аргатай. Гадна мэргэжэлтэд самолёдоор ниидэжэ, Буряад Уласай урда аймагуудаар, Улаан-Үдэ хото шадархи талаар шалгалта хэхэ. Арбаад үдэрэй туршада хүн зон ой модо руу сэнгэхэеэ, амархаяа гараха һанаатай.

Түймэрнүүдэй талаар онсо журам тогтоогдонхой гэжэ дахин һануулая. Даб гэһэн сагта ой модо ошохонь, тэндэ гал носоохо, хуурай хагда галдаха хорюултай. Эдэ дүримүүдые эбдэһэн хүнүүд харюусалгада хабаадуулагдажа, яла түлэхэ болоно.

Үсэгэлдэрэй байдалаар Буряад Улас дотор дүрбэн түймэр унтарааха талаар ажал ябуулагдаа. Хамтадаа 81 мэргэжэлтэн, 17 техникэ хабаадуулагдаа. Галда 74 гектар газар абтаа. Тиин гурбан түймэр унтараагдаа. Байгал шадарай аймагай дэбисхэр дээрэ сорибхилжо байһан түймэр тогтоогдожо, гүйсэд унтараагдажа байна.

Фото: egov-buryatia.ru/ralh